SSNIP

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (SSNIP) kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija Republike Hrvatske obavlja koordinativnu ulogu unutar AFCOS sustava i djeluje kao glavna kontakt točka Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), čime se osigurava zaštita financijskih interesa EU u Republici Hrvatskoj.

Djelokrug poslova SSNIP-a propisan je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14 i 154/14). Isto tako, položaj i poslovi SSNIP-a u AFCOS sustavu određeni su također i Uredbom o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (Narodne novine, br. 144/13).

SSNIP se sastoji od 3 organizacijske jedinice:

1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka te izvještavanje o nepravilnostima

2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim 
tijelima

3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima

Odjel za prikupljanje i analizu podataka te izvještavanje o nepravilnostima

Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima zadužen je za izradu i modifikaciju procedura za sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima uključujući i obrasce za izvještavanje o nepravilnostima; kontrolu usklađenosti poglavlja "Nepravilnosti" priručnika za postupanje tijela u Sustavu izvještavanja s procedurama koje je izradio Odjel; prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje, kontroliranje, objedinjavanje i slanje izvještaja o nepravilnostima OLAF-u; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima vezanih uz sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima; suradnju s nadležnim tijelima za nadzor nad prikupljanjem vlastitih sredstava Europske unije; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava pomoći Europskoj uniji; uspostavu i razvoj Informatičkog sustava za upravljanje nepravilnostima (IMS sustav); izradu godišnjih i polugodišnjih izvještaja o prijavljenim nepravilnostima i prijevarama; vođenje registra nepravilnosti, sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima

Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima zadužen je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; osiguravanje i koordinaciju provođenja administrativnih istraga OLAF-a na teritoriju Republike Hrvatske; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezanih uz funkcioniranje AFCOS sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz Strategije i Akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu stručnih mišljenja i prijedloga za poboljšanje administrativnih postupanja po prijavljenim nepravilnostima; izradu prijedloga za poboljšanje postojeće pravne osnove za otvaranje administrativnih postupaka u slučajevima nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; praćenje tijeka istražnih postupaka pokrenutih zbog nezakonitog upravljanja i/ili korištenja sredstava pomoći EU; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u AFCOS mreži vezanih uz postupanje po prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; suradnju s OLAF-om vezano uz provedbu edukacije za tijela u AFCOS mreži; vođenje registra postupaka pokrenutih pred nadležnim sudovima vezano uz zaštitu financijskih interesa EU; praćenje tijeka i konačnog ishoda postupaka pokrenutih radi zaštite financijskih interesa EU; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 

Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima

Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima zadužen je za izradu strateških dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS sustavu u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama i zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu analize potreba za edukacijom u tijelima AFCOS sustava; izradu godišnjeg plana edukacije za tijela u AFCOS sustavu; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu vezano uz provedbu i praćenje provedbe planiranih edukacija; provođenje testiranja znanja u području upravljanja nepravilnostima; vođenje registra edukacija; vođenje registra predstavnika tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći Europske unije; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS mreži i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz postupanje po nepravilnostima i/ili prijevarama; izradu strateških dokumenta za analizu rizika u tijelima AFCOS sustava vezano uz pojavu nepravilnosti i prijevara; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu u provedbi i praćenju provedbe analize rizika u tijelima AFCOS sustava; identifikaciju rizika funkcioniranja AFCOS sustava i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje; izradu cjelokupne analize rizika za tijela u AFCOS sustavu i praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika; vođenje registra rizika; izradu uputa za komunikaciju između tijela u AFCOS sustavu i javnosti; suradnju i koordinaciju s tijelima u AFCOS sustavu vezano uz osiguranje prikladnih uvjeta za prijavu nepravilnosti i prijevara; planiranje procesa informiranja i odnosa s javnošću u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje javnosti o programima i projektima Europske unije (publicityofficer-ima); organiziranje seminara i radionica u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama za predstavnike medija i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; izradu promotivnog materijala s ciljem prezentiranja uloge Službe i AFCOS sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu i provođenje projekata s ciljem jačanja AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj, redovno održavanje internet stranice Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Kontakti:


Ministarstvo financija - Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 01 / 4591-385
Telefon: 01 / 4591-187
Telefon: 01 / 4591-458
Telefon: 01 / 4591-381
Telefon: 01 / 4591-103
Telefon: 01 / 4591-421
 
Faks: 1 4591-148
 
Adresa e-pošte: nepravilnosti.eu@mfin.hr