Lokalna samouprava

Beskamatni zajam iz državnog proračuna

Sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu svoje zahtjeve za beskamatni zajam iz državnog proračuna i opoziv zajma dostavljati na e-mail adresu: beskamatnizajam@mfin.hr

 

1. Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_46_929.html

2. Obrazac: Mfin-zajam
3. Obrazac: Mfin-opoziv zajma

Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao kompenzacijske mjere

Dana 15. siječnja 2018. isplaćena je pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, na razdjelu Ministarstva financija, temeljem članka 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019 - 2021. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.

Preporuke za definiranje programa prilikom izrade proračuna

 • Razvoj civilnog društva 
 • Zaštita prava nacionalnih manjina 
 • Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom 
 • Javna uprava i administracija 
 • Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 
 • Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 
 • Potpora poljoprivredi 
 • Razvoj i sigurnost prometa 
 • Održavanje komunalne infrastrukture 
 • Upravljanje imovinom 
 • Jačanje gospodarstva 
 • Visoko obrazovanje 
 • Poticanje razvoja turizma 
 • Zaštita okoliša 
 • Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 
 • Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 
 • Predškolski odgoj 
 • Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 
 • Razvoj sporta i rekreacije 
 • Promicanje kulture 
 • Socijalna skrb 
 • Zdravstvo