Glavno tajništvo

Glavni tajnik Ministarstva financija:  Zdravko Zrinušić

Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i informiranje

Sektor za normativne poslove
tel: 01/4591 330 

Sektor za javnu nabavu, opće i tehničke poslove

Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza


Sektor za financije i računovodstvo 

Sektor za informatiku 

Glavno tajništvo obavlja upravne i stručne poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva koji se odnose na planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala; rješava o zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove; obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola; vodi evidenciju imovine; obavlja poslove planiranja i nabave robe, radova i usluga; obavlja poslove uredskog poslovanja; organizacijske te opće, tehničke i druge pomoćne poslove; poslove zaštite na radu, obrane i sigurnosti; brine o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine i sredstava za rad; obavlja poslove organiziranja, uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava. Glavno tajništvo izrađuje i prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; izrađuje nacrte općih akata Ministarstva; izrađuje i daje mišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; obavlja poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; planiranje, pripremu i građenje novih i rekonstrukciju postojećih graničnih prijelaza, opremanje i davanje na uporabu prostora na graničnim prijelazima; koordinira izradu i objedinjava podatke za izradu planova i izvješća koji se odnose na djelokrug Glavnog tajništva za cjelokupno Ministarstvo (Ministarstvo financija-uži dio, Poreznu upravu i Carinsku upravu); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.