Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA PROSINAC 2022. GODINE

u 000 HRK

 
    PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
   1. mirovine i mirovinska primanja

2.12.-12.12.

 

 

    1.1. redovne mirovine - pošte

2.12.- 6.12.

 

 

 

    1.1.1. I. tranša

  2.12. 21.659,9
 

    1.1.2. II. tranša

     
 

    1.1.3. III. tranša

     
 

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.12.

 

 

    1.3. mirovine u inozemstvo

9.12.

 

 

    1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.12.

 

 

   2. socijalna skrb-naknade

19.12.-20.12.

 

 

 

   2.1. I tranša

     
 

   2.2. II. tranša

     
   3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

5.12.-14.12.

 

 

 

   3.1. I tranša

     
 

   3.2. II tranša

     
   4. trajna prava branitelja

14.12.

 

 

 

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

16.12.-23.12.

 

 

 

 5.1.  I. tranša

     
 

 5.2. II. tranša

     
   6. doplatak za djecu

13.12.-15.12.

 

 

   UKUPNO