Planovi razvoja i izvješćivanje

Izvješćivanje

Korisnici proračuna više nisu u obvezi izrađivati Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja kontrola (obrazac GI-FUIK) niti donositi Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. 

Sukladno čl. 20. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola (Nar. nov., 78/15.) odgovorna osoba institucije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola izvješćuje na godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola dostupni su na stranicama Ministarstva financija ovdje.