U svezi stava Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije

18. veljače 2010.

Ured za sprječavanje pranja novca, kao financijsko-obavještajna jedinica i analitička služba, analizira sumnjive transakcije, koje je zaprimio od banaka i drugih obveznika, i nakon što ocijeni da u vezi s transakcijom ili određenom osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, Ured takve slučajeve dostavlja na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima u RH ili pak inozemnim uredima.

Tijekom 2007., 2008. te 2009. godine Ured je otvorio i analitički obradio ukupno 934 predmeta s ukupno 4590 sudionika, fizičkih ili pravnih osoba. Nakon analitičke obrade 10557 sumnjive transakcije Ured je nadležnim državnim tijelima na daljnji postupak dostavio 337 predmeta sa sumnjom na prikrivanje pravog izvora novca s ukupnom vrijednosti obrađenih transakcija 3.025.471.788,00 kn. Također, Ured je tijekom 2007., 2008. te 2009. godine nadležnom tijelima dostavio i 186 dopuna i 53 informacija o transakcijama koje ukazuju na počinjenje drugih nezakonitih aktivnosti.

U navedenom razdoblju Ured je sukladno svojim zakonskim ovlaštenjima blokirao sumnjive transakcije u 11 slučajeva ukupne vrijednosti cca. 40 milijuna kn.

Naglašavamo da su slučajevi koje je Ured proslijedio nadležnim državnim tijelima i inozemnim uredima sa sumnjom u pranje novca predmet daljnjih preliminarnih postupaka tijela nadzora i kaznenog postupka (financijske istrage, kriminalističke obrade i kazneni postupci) u cilju utvrđivanja nezakonitog karaktera sredstava analiziranih u sumnjivim transakcijama. Tek se donošenjem sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje nezakonitost sredstava i ista trajno oduzimaju.

U svezi stava Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije navodimo sljedeće:

Predmetno Izvješće ne navodi ocjenu o radu Ureda za sprečavanje pranja novca već navodi da je Nacionalno vijeće donijelo zaključak kojim poziva MUP, USKOK, DORH, Carinsku upravu i Ured za sprejčavanje pranja novca na jačanje međuinstitucionalne suradnje u cilju što bržeg prekršajnog i kaznenog gonjenja počinitelja koruptivnih djela.

Međutim, rad Ureda, kao i cjelokupni sustav suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma u RH je pod kontinuiranim i periodičnim procjenama od strane licenciranih međunarodnih eksperata Vijeća Europe, Posebnog odbora stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca (Moneyval): u tri navrata (1999. i 2002. i 2006. godine), kao i stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda, Grupe za financijsku akciju (FATF-OECD), Svjetske banke, GRECO (Grupa europskih država protiv korupcije), Europske komisije.

Da Ured za sprječavanje pranja novca uspješno obavlja svoj posao potvrđuju i međunarodni procjenitelji kao i ključni pokazatelji o radu Ureda. Odbor Vijeća Europe (MONEYVAL), u svojem izvješću Trećeg kruga evaluacije mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma u RH iz 2008.g. zaključuje da:

Ured na učinkovit način obavlja svoje osnovne dužnosti usmjeravanjem, koordinacijom i ocjenom sustava prijavljivanja te analizom primljenih prijava;
u velikoj mjeri usklađen sustav, kada se radi o provođenju mjera sprječavanja i otkrivanja pranja novca od strane Ureda za sprječavanje pranja novca koji je potpuno operativan i funkcionalan u svom radu;

Državni odvjetnici i pripadnici policije s kojima su se ocjenjivači sastali rekli su da su općenito zadovoljni radom Ureda te da su prijave koje primaju dobre kvalitete za daljnje postupanje;
Ured je aktivni član Skupine Egmont te se čini da općenito pruža pravodobnu i korisnu pomoć drugim inozemnim uredima i u stanju je razmjenjivati podatke sa svim vrstama financijsko-obavještajnih tijela.
Dakle procjenitelji međunarodnih tijela u procjeni cjelovitog sustava suzbijanja pranja novca u RH ne dovode u pitanje učinkovitost rada Ureda.

Sukladno međunarodnim standardima te na temelju članka 75. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma podaci o sumnjivim transakcijama i osobama koje Ured, kao hrvatska financijsko-obavještajna jedinica prikuplja i obrađuje, predstavljaju klasificirani podatak i postupci koje provodi tajni su, stoga Ured nije ovlašten iznositi podatke o konkretnim slučajevima.

U vezi za sada dostupnim podacima o pravosudnim postupcima za pranje novca u 2009. godini, od strane nadležnih tijela pokrenuto je 16 istraga (Ured je inicirao 67%, a sudjelovao u svih 100%), podignuto 15 optužnica (Ured je inicirao 47%, a sudjelovao u 87%), te je doneseno 7 presuda od čega 5 osuđujućih (Ured je inicirao 14%, a sudjelovao u 71%), koji podaci dovoljno govore o kvaliteti i učinkovitosti rada Ureda i dobroj međuinstitucionalnoj suradnji s drugim nadležnim tijelima.

Važno je napomenuti da Ured ne može utjecati na brzinu postupaka ili ukupan broj okončanih izvida, pokrenutih istraga, podignutih optužnica ili donesenih presuda za kazneno djelo pranja novca jer su za te posupke nadležna druga tijela u sustavu suzbijanja pranja novca.