Vijeće ECOFIN

Ministarstvo financija prvenstveno je zaduženo za formaciju Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN). ECOFIN je formacija Vijeća EU odgovorna za tri glavna područja EU politika: ekonomsku politiku, porezna pitanja i financijske usluge. U Vijeću ECOFIN su ministri i ministrice gospodarstva i financija iz svih država članica EU. Na sastancima  također sudjeluju i određeni europski povjerenici. Sastanci ECOFIN-a održavaju se u pravilu jedanput mjesečno. Postoje i posebni sastanci ECOFIN-a na kojima nacionalni ministri nadležni za proračun te europski povjerenik za financijsko programiranje i proračun pripremaju godišnji proračun EU-a.

O politici ekonomskih i financijskih poslova

Vijeće za ekonomske i financijske poslove odgovorno je za gospodarsku politiku, porezna pitanja, financijska tržišta, kretanje kapitala i gospodarske odnose sa zemljama izvan EU-a. ECOFIN priprema i godišnji proračun EU-a i brine se o pravnim i praktičnim aspektima jedinstvene valute – eura. Vijeće ECOFIN koordinira gospodarske politike država članica, unapređuje konvergenciju njihovih gospodarskih rezultata i prati njihove proračunske politike. Isto tako, ono koordinira stajališta EU-a za sastanke na međunarodnoj razini, poput onih skupine G20, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Odgovorno je i za financijske aspekte međunarodnih pregovora o mjerama za borbu protiv klimatskih promjena. Republiku Hrvatsku na sastancima ECOFIN-a predstavlja ministar financija.

Pored Vijeća EU, tj. ministarske razine, Ministarstvo financija sudjeluje u radu pripremnih tijela Vijeća (radne skupine i odbori Vijeća EU), te u komitološkim odborima i stručnim radnim skupinama Europske komisije.