Izrada popisa i opisa poslovnih procesa te sastavljanje knjige poslovnih procesa

U ovoj fazi razvoja financijskog upravljanja i kontrola nije nužno nastaviti s popisom i opisom poslovnih procesa i izradom mape procesa, primarno je da se urede oni procesi za koje se traže pisane procedure u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti. Upitnikom se traži Procedura stvaranja ugovorenih obveza te Procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja i proces plaćanja.
Također preporuka je urediti i proces popisa imovine, naplate potraživanja te proces izrade financijskog plana.
Ističemo da je financijsko upravljanje i kontrola kontinuirana aktivnost i ne može se riješiti provođenjem jednokratnih mjera uz pomoć konzultantskih usluga, što se možda percipiralo iz starog Pravilnika koji je između ostaloga, naglašavao aktivnosti na popisu i opisu poslovnih procesa.
Ovaj sustav je prije svega primarna zadaća čelnika i zaposlenika i predstavlja način upravljanja prihodima, rashodima, imovinom i obvezama u jednoj općini poštujući sve zakonske i druge propise koji uređuju područja djelovanja općine.
Stoga je važno vidjeti koje to usluge konzultantske kuće nude i jesu li te aktivnosti od pomoći čelniku u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obvezama, jesu li te aktivnosti usmjerene na razvoj kontrolnih aktivnosti, sustava evidencija i izvještavanja (primjerice, uvođenje riznice i slično), a u cilju osiguranja zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi.