Regulatorno rasterećenje unutar zakonskog okvira koji se primjenjuje na alternativne investicijske fondove

Na 63. sjednici održanoj 18. lipnja 2021., Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima te Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Ovim prijedlozima zakona osigurava se daljnje pravno usklađenje hrvatskog regulatornog okvira za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom te za alternativne investicijske fondove s pravnom stečevinom Europske unije i europskim standardima. Oba akta su usmjerena na uklanjanje prepreka za prekogranično trgovanje investicijskim fondovima te na harmoniziranje različitih praksi u državama članicama u odnosu na prekogranično trgovanje investicijskim fondovima. Uz administrativno i regulatorno rasterećenje alternativnih investicijskih fondova, osigurava se i okvir za povećavanje transparentnosti nacionalnih zahtjeva vezanih uz trgovanje, kao i za povećavanje zaštite ulagatelja.


Dodatno treba naglasiti kako je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) upravo u svrhu izmjena i dopuna Zakona o alternativnim investicijskim fondovima provela javno savjetovanje u periodu od 24. veljače do 12. ožujka ove godine o regulatornom rasterećenju investicijskih fondova. Tim putem, HANFA je prikupila stavove dionika na tržištu o efikasnosti i proporcionalnosti postojećeg zakonskog i podzakonskog okvira koji se primjenjuje na alternativne investicijske fondove (AIF) i njihove upravitelje (UAIF).
 
Predmetno javno savjetovanje provedeno je na inicijativu HANFA-e te nije dio javnog savjetovanja u zakonodavnom postupku. Zaprimljeni komentari dionika koji su iznijeti u javnom savjetovanju HANFA-e, obuhvaćeni su u dokumentu koji je HANFA izradila pod nazivom „Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - Zakon o alternativnim investicijskim fondovima - savjetovanje o efikasnosti i proporcionalnosti sadašnjeg zakonodavnog okvira“ (Izvješće).
 
Cilj predmetnog javnog savjetovanja bio je utvrditi postoje li zakonske i regulatorne zapreke za poslovanje društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te kako bi se otvorio dodatni prostor za ulaganja u AIF-ove. Ovaj cilj je usklađen i sa širim ciljem razvoja tržišta kapitala kao pokretača gospodarskog oporavka Europske unije pa je ova inicijativa, između ostalog, potaknuta i izvješćem Europske komisije (EK) u kojem se ocjenjuje Direktivu 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (Tekst značajan za EGP) (SL L 174, 08.06.2011.) (AIFM Direktiva). Također, specifičan cilj bio je i stvaranje jasnog pregleda stavova dionika na tržištu u svezi dijelova Zakona o alternativnim investicijskim fondovima gdje postoji određena specifičnost u nacionalnom propisu u odnosu na AIFM Direktivu.
 
 Najvažnije izmjene koje je HANFA predložila, a koje su detaljnije pojašnjene u samom Izvješću te koje su uzete u obzir kod izrade Zakona o izmjena i dopuna zakona o alternativnim investicijskim fondovima su:
 

  • propisivanje novih pragova za male i srednje UAIF-e
  • dodatno regulatorno rasterećenje malih i srednjih UAIF-a - smanjenje najnižeg iznosa temeljnog kapitala za male UAlF-ove te rasterećenja kod imenovanja članova uprave
  • promjena koncepta odobrenja osnivanja AIF-ova s privatnom ponudom
  • jedinstvena definicija kvalificiranog ulagatelja te omogućavanje članovima uprave i zaposlenicima UAlF-a da ulažu u AIF s privatnom ponudom kojim taj UAIF upravlja
  • izmjene u dijelu depozitara - omogućavanje investicijskom društvu da bude depozitar AIF-a s privatnom ponudom uz ispunjenje određenih uvjeta te ukidanje izdavanja odobrenja na izbor depozitara (uvodi se obveza obavještavanja HANFA-e)
  • regulatorno rasterećenje u dijelu izvještavanja te
  • propisivanje da se kod AlF-ova koji se nude profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima troškovi i naknade AIF-a uređuju pravilima AlF-a.
 
Osim navedenih izmjena, HANFA je u Izvješću navela i dodatne preporuke i prijedloge koji značajnoj mjeri mogu doprinijeti razvoju tržišta alternativnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Tekst Izvješća izrađenog od strane HANFA-e možete pogledati ovdje.
 
Zaključno napominjemo, kako će oba zakonska prijedloga biti raspravljena i u Hrvatskom saboru (1. i 2. čitanje).
 
 
 
 
 
 
 

Pisane vijesti