Korporativno upravljanje

Reforme u području korporativnog upravljanja

U lipnju 2020. godine pokrenut je projekt naziva: „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u poduzećima u vlasništvu države revidiranjem i usklađivanjem zakonske regulative s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje“. 

Navedeni projekt pokrenut je uz financijsku potporu Glavne direkcije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) Europske komisije i tehničku podršku Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te predstavlja složenu i sveobuhvatnu reformu u području korporativnog upravljanja državnim poduzećima.

U okviru projekta, u lipnju 2021. godine, izrađen je i na službenim stranicama OECD-a objavljen „Pregled korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu države“ (tzv. Review), koji daje pregled i ocjenu postojećeg hrvatskog zakonodavstva u odnosu na standarde OECD-a te utvrđuje zaključke i preporuke(1 i 2) OECD-a za poboljšanje korporativnog upravljanja.  

Temeljem zaprimljenih zaključaka i preporuka OECD-a , dana 7. listopada 2021. godine Vlada Republike Hrvatske je usvojila „Odluku o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu“ s provedbenim Akcijskim planom, kao prilogom, uz rokove izvršenja za taksativno navedene aktivnosti po preporukama. Navedeni Akcijski plan je ujedno predstavljao uvjet za sudjelovanje Republike Hrvatske u „Exchange Rate mehanizmu II (ERM II)“ (tzv. Post Entry Commitment), odnosno uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Nadalje, implementacija standarda OECD-a u kontekstu unapređenja korporativnog upravljanja pravnim osobama u državnom vlasništvu, kao sveobuhvatna reforma u tom području, harmonizirana je i u okviru  „Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine“, a rezultirati će donošenjem novog regulatornog okvira (zakonskog i podzakonskog). Rok za donošenje novog Zakona o pravnim osobama u državnom vlasništvu je 1Q 2024. godine, a usvajanje istog zakona ujedno predstavlja milestone u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine.

U međuvremenu, Republika Hrvatska je započela formalne pregovore o pristupanju Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u siječnju 2022. godine, što je rezultiralo donošenjem Plana za proces pristupanja Republike Hrvatske OECD-u od strane Vijeća OECD-a dana 10. lipnja 2022. godine. Jedan od ključnih uvjeta pristupa Organizaciji su reforme iz područja korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu.

Budući da je Zakonom o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ 21/23) od dana 23. veljače 2023. godine, došlo do institucionalnog prijenosa nadležnosti s Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na Ministarstvo financija u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje vlasničke politike u pravnim osobama od posebnog državnog interesa, Vlada Republike Hrvatske je dana 4. listopada 2023. godine donijela „Odluku o izmjenama Odluke o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu“.

Uz gore navedenu Odluku, istog dana Vlada Republike Hrvatske je donijela i „Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi aktivnosti Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 4Q 2021. do 2Q 2023. godine“ u skladu s podnesenim Izvješćem i tabličnim prikazom o provedbi aktivnosti Ministarstva financija, a koje su utvrđene Akcijskim planom za implementaciju preporuka OECD-a u području korporativnog upravljanja.