Stručno osposobljavanje

Stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita mogu organizirati i provoditi:

1. Hrvatska revizorska komora 
2. drugi organizatori 

Na program prethodnu suglasnost daje Ministarstvo financija.

Pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita uvjet je za pristupanje polaganju revizorskog ispita.

Za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita plaća se naknada