Sustav izvještavanja o nepravilnostima

Sustav izvještavanja o nepravilnostima razvija se kontinuirano od 2005. godine, kada su se tijela državne uprave pripremala za akreditaciju od strane Europske komisije za korištenje pretpristupnih programa pomoći EU-a.

Sustav izvještavanja o nepravilnostima obuhvaća sustave upravljanja i kontrole korištenja fondova EU-a koji su utvrđeni zakonima o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu fondova EU-a za određeno financijsko razdoblje (npr. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj -  Narodne novine br. 78/2012; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 - Narodne novine br. 92/14, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj - Narodne novine br. 116/2021) i uredbama o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja pojedinih fondova (npr. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" - Narodne novine br. 107/2014; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - Narodne novine br. 120/2014, i slične uredbe za druge fondove). Jedini izuzetak je Tijelo za reviziju koje je obuhvaćeno zakonima i uredbama koji uređuju sustave upravljanja i kontrole korištenja fondova EU-a, ali predstavlja jedno od tijela AFCOS-mreže, a ne tijelo sustava izvještavanja o nepravilnostima.

Glavna funkcija ovog sustava je izvještavanje o utvrđenim nepravilnostima. Tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima, u skladu s važećim procedurama, izvještavaju Ministarstvo financija - Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova EU-a (AFCOS-jedinica) o nepravilnostima koje su utvrđene u okviru korištenja pretpristupnih programa pomoći EU-a i korištenju fondova EU-a u okviru podijeljenog upravljanja. AFCOS-jedinica potom o tim nepravilnostima obavještava Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).