Proračunski nadzor

Sektor za financijski i proračunski nadzor

Načelnica: Slavka Malenica 
Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
tel: 01 4591 042, fax: 01 4591 147
e-mail kontakt: nepravilnosti@mfin.hr


DJELOKRUG PRORAČUNSKOG I FINANCIJSKOG NADZORA (prema užoj regulativi)

Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata te pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora. Ministarstvo financija obavlja proračunski nadzor proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika trgovačkih društava te drugih pravnih i fizičkih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika kao i nadzor korištenja kreditnih sredstava s osnove jamstva države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. (Iz članka 115. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08. 136/12 i 15/15)).

Financijski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti financijsko-materijalnog poslovanja, a provodi se kod: trgovačkih društava čiji je većinski član Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava; trgovačkih društava koja se nalaze na popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa; pravnih osoba s javnim ovlastima. Financijski nadzor obuhvaća nadzor financijske, računovodstvene i ostale poslovne dokumentacije u skladu s predmetom nadzora. Financijski nadzor nad rokovima ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava (Iz članaka 86.a. i 86.c. Zakona o financijskom poslovanju u predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13)).

Financijski nadzor, odnosno nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, a koji obuhvaća i nadzor nad zakonitim pribavljanjem financijskih sredstava iz javnih i drugih izvora, upravljanje financijskim sredstvima te utvrđivanje koriste li se sredstva za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovana neprofitna organizacija, obavlja Ministarstvo financija. Financijski nadzor neprofitne organizacije obavlja se: izravnim nadzorom; analizom poslovne dokumentacije, propisa i općih akata; pregledom poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom financijskog nadzora; praćenjem, prikupljanjem i provjerom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja; provjerom sustava za obradu podataka. (Iz članaka 38. i 39. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14)).

SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

U Ministarstvu financija, Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, ustrojen je Sektor za financijski i proračunski nadzor koji obavlja zakonom određene poslove financijskog i proračunskog nadzora. PREGLED UŽE REGULATIVE VEZANE ZA AKTIVNOSTI SEKTORA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR
POSTUPANJE S NEPRAVILNOSTIMA

Sukladno odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/20), a koji je donesen na temelju odredbi članka 43. stavka 5. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19), propisani su obrasci koji su sastavni dio Pravilnika.
 

Prema Pravilniku Godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima dostavlja se Sektoru za financijski i proračunski nadzor, Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.

Otvorena je e-mail adresa za prijavu nepravilnosti nepravilnosti@mfin.hr  - namijenjena je za prijavu nepravilnosti u upravljanju proračunskim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstvima proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.


OBJAVE SEKTORA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

Sukladno odredbama članka 43. stavak 3. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15), ministar financija pravilnikom propisuje kriterije za imenovanje osobe za nepravilnosti, obveze i način postupanja osobe za nepravilnosti, način i rokove izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da će postupanje s nepravilnostima biti određeno tim pravilnikom koji treba biti donesen u roku šest mjeseci od dana stupanja Zakona.