Državni proračun 2019. godina

Državni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun donosi Hrvatski sabor.

Tri su glavne funkcije proračuna:

  • prikazuje najvažnije ciljeve države u fiskalnoj godini
  • služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje
  • služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.

U Hrvatskoj je donošenje državnog proračuna jedan od najvažnijih financijskih, ali i političkih događaja u godini. Ministar financija i njegov najuži tim suradnika ulažu velik napor u informiranje javnosti o proračunu kako bi svi građani bili upoznati s njegovim ciljevima, ali i o tome s koliko novca država raspolaže.

Državnom proračunu prethode Vladine Smjernice ekonomske i fiskalne politike iz kojih se mogu iščitati osnovne odrednice proračuna za trogodišnje razdoblje.

Uoči sjednice Vlade o proračunu u Ministarstvu financija održava se susret s novinarima na kojem je glavni komunikator ministar financija, a sudjeluju i državni dužnosnici koji su pripremili proračun.

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/1215/15)
 


Ministarstvo financija svake godine izdaje publikacije o proračunu za tekuću godinu odnosno o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

Planiranje državnog proračuna

 

Rok  

 Nositelj aktivnosti

Aktivnosti 

kraj veljače

Ministarstvo financija u suradnji s ministarstvom nadležnim za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije Izrađuje uputu za izradu strateških planova i dostavlja je ministarstvima i drugim državnim tjelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije

kraj ožujka

Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije Izrađuju strateške planove za trogodišnje razdoblje i dostavljaju ih Ministarstvu financija i ministarstvu nadležnom za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije

kraj travnja

Ministarstvo financija i ministarstvo nadležno za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije u suradnji s ministarstvima nadležnim za pojedinačne strukturne reforme Na temelju strateških planova ministarstvo nadležno za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije u suradnji s ministarstvima nadležnim za pojedinačne strukturne reforme izrađuje nacionalni program reformi, a Ministarstvo financija program konvergencije

kraj srpnja

Ministarstvo financija i Vlada RH Na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje koje Vlada usvaja zaključkom

15. kolovoza

Ministarstvo financija Ministarstvo financija dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga državnog proračuna

15. rujna

Proračunski korisnici Dostavljaju prijedloge financijskih planova ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije

kraj rujna

Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije Dostavljaju usklađene prijedloge financijskih planova Ministarstvu financija

15. listopada

Ministarstvo financija Ministarstvo financija izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja Vladi RH

15. studenog

Vlada RH Vlada utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih dostavlja Saboru na donošenje

kraj godine

Hrvatski sabor Donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2019.

  • Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2019.

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019.


Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. po proračunskim korisnicima
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2019.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2019.
Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2019.
Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna te deficit općeg proračuna u 2019.
Obrazloženje izvršenja programa iz Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2019. s obrazloženjem
Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2019.
Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Obrazloženje Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinuIzmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 14. studenog 2019. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 111/19 od 19. studenog 2019. godine.

Opći dio


Poebni dio


Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu


 

Obrazloženje Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu

Prilozi uz Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu


 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019.

Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. po proračunskim korisnicima

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2019.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2019.

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2019.

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske te deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2019.

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2019. s obrazloženjem

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019.


Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 3. prosinca 2018. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.  

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 113 od 17. prosinca 2018. godine.

Opći dio
 
Posebni dio
 
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 
Obrazloženja prijedloga državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu prije amandmana
 
Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019.  godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 
Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Plan rashoda
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu
  • Programska klasifikacija