Dječji proračun

Odbor za prava djeteta UN-a je 20. srpnja 2016. donio "Opći komentar br. 19. (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava“ (dalje u tekstu: Opći komentar) kako bi pomogao državama u provedbi članka 4. Konvencije o pravima djeteta u vezi s javnim proračunima Opći komentar ima za cilj, uz poboljšanje razumijevanja obveza iz Konvencije, a u vezi s izdvajanjem sredstava iz proračuna za dječja prava i potaknuti stvarnu promjenu u načinu planiranja, donošenja, izvršenja te praćenja proračuna kako bi se unaprijedila provedba Konvencije i njezinih fakultativnih protokola. Navedeni cilj ima implikacije na mjere koje u cijelom proračunskom procesu poduzimaju sve razine odlučivanja. Također, ima i implikacije i na druge sudionike u proračunskom procesu, kao što su mediji, djeca, obitelji i organizacije civilnog društva.

Ministarstvo financija izradilo je metodološki priručnik kako bi se korisnicima državnog proračuna pojednostavila izrada dječjeg proračuna odnosno godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna uzimajući u obzir  "Opći komentar br. 19. (2016.) o izdvajanju sredstava iz javnih proračuna za ostvarenje dječjih prava".

Dječji proračun – metodološki priručnik namijenjen je svim ustrojstvenim jedinicama (upravama/sektorima) unutar ministarstava i drugih tijela državne uprave koje unutar svoje nadležnosti su odgovorne za ostvarivanje dječjih prava.
Dječji proračun i godišnji izvještaj o izvršenju dječjeg proračuna moraju biti izrađeni u formatu zadanom u obrascima:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaduženo je za konsolidacijsku ulogu izrade dječjeg proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju dječjeg proračuna.