Financijska tržišta i financijska pismenost

 • Zakon o faktoringu (Narodne novine, br. 94/14, 85/15 i 41/16)
 • Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97117/9776/9910/0192/0521/1015/13, 139/13, 151/14 i 110/15)
 • Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica (Narodne novine, br. 53/22)
 • Zakon o mjenici (Narodne novine, br. 74/94 i 92/10)
 • Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (Narodne novine, br. 77/99, 146/9935/00, 22/03, 39/08 i 146/10)
 • Zakon o čeku (Narodne novine, br. 74/94)
 • Zakon o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20, 33/20 i 151/22)
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, br. 151/0536/0975/0976/13 i 152/14)
 • Zakon o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13 i 148/13)
 • Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22)
 • Zakon o financijskim konglomeratima (Narodne novine, br. 147/08 i 54/13)
 • Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (Narodne novine, br. 59/12, 44/16 i 118/20)
 • Zakon o leasingu (Narodne novine, br. 141/13)
 • Zakon o financijskom osiguranju (Narodne novine, br. 76/07 i 59/12)
 • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16126/19110/21 i 75/22)
 • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 21/18, 126/19 i 110/21)
 • Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 140/05154/11 i 12/12)
 • Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 146/20 i 21/22)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (Narodne novine, br. 151/22) 
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (Narodne novine, br. 57/18 i 46/21)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (Narodne novine, br. 112/18)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2088 (Narodne novine, br. 70/21)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima (Narodne novine, br. 118/18)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (Narodne novine, br. 12/18)
 • Zakon o provedbi uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (Narodne novine, br. 63/20 i 126/21)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine, br. 54/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (Narodne novine, br. 44/16)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Narodne novine, br. 54/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting - investicijska i osiguravajuća društva (Narodne novine, br. 50/16)
 • Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (Narodne novine, br. 114/22)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (Narodne novine, br. 119/22
 • Naputak o načinu i postupku revalorizacije iznosa duga i rokovima uplate dugovanja u korist proračuna Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 77/99)
 • Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine (Narodne novine, br. 68/21)
 • Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu (Narodne novine, br. 68/21)