Proračun

Državni proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom. Državni proračun donosi Hrvatski sabor.

Tri su glavne funkcije proračuna:

  • prikazuje najvažnije ciljeve države u fiskalnoj godini
  • služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje
  • služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.

U Hrvatskoj je donošenje državnog proračuna jedan od najvažnijih financijskih, ali i političkih događaja u godini. Ministar financija i njegov najuži tim suradnika ulažu velik napor u informiranje javnosti o proračunu kako bi svi građani bili upoznati s njegovim ciljevima, ali i o tome s koliko novca država raspolaže.

Državnom proračunu prethode Vladine Smjernice ekonomske i fiskalne politike iz kojih se mogu iščitati osnovne odrednice proračuna za trogodišnje razdoblje.

Uoči sjednice Vlade o proračunu u Ministarstvu financija održava se susret s novinarima na kojem je glavni komunikator ministar financija, a sudjeluju i državni dužnosnici koji su pripremili proračun.

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)

Ministarstvo financija svake godine izdaje publikacije o proračunu za tekuću godinu odnosno o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

Planiranje državnog proračuna

 

Rok  

 Nositelj aktivnosti

Aktivnosti 

kraj veljače

Ministarstvo financija u suradnji s ministarstvom nadležnim za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije Izrađuje uputu za izradu strateških planova i dostavlja je ministarstvima i drugim državnim tjelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije

kraj ožujka

Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije Izrađuju strateške planove za trogodišnje razdoblje i dostavljaju ih Ministarstvu financija i ministarstvu nadležnom za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije

kraj travnja

Ministarstvo financija i ministarstvo nadležno za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije u suradnji s ministarstvima nadležnim za pojedinačne strukturne reforme Na temelju strateških planova ministarstvo nadležno za strukturne reforme i koordinaciju fondova Europske unije u suradnji s ministarstvima nadležnim za pojedinačne strukturne reforme izrađuje nacionalni program reformi, a Ministarstvo financija program konvergencije

kraj srpnja

Ministarstvo financija i Vlada RH Na temelju strateških planova, nacionalnog programa reformi i programa konvergencije te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje koje Vlada usvaja zaključkom

15. kolovoza

Ministarstvo financija Ministarstvo financija dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga državnog proračuna

15. rujna

Proračunski korisnici Dostavljaju prijedloge financijskih planova ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije

kraj rujna

Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije Dostavljaju usklađene prijedloge financijskih planova Ministarstvu financija

15. listopada

Ministarstvo financija Ministarstvo financija izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine te ih dostavlja Vladi RH

15. studenog

Vlada RH Vlada utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih dostavlja Saboru na donošenje

kraj godine

Hrvatski sabor Donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu