Vremenske serije podataka

Serije prema metodologiji računskog plana:

 Serije prema metodologiji GFS 2014

Serije prema metodologiji GFS 2001:


Serije prema metodologiji računskog plana