O Ministarstvu

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane.

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:
 • analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države;
 • izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna;
 • konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • izvršavanje državnog proračuna;
 • planiranje likvidnosti državnog proračuna;
 • upravljanje financijskim tijekovima;
 • proračunski nadzor;
 • razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja,
 • vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske;
 • upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga;
 • pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama;
 • prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda;
 • vođenje registra koncesija;
 • razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija;
 • davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija;
 • nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama;
 • sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva;
 • praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa;
 • izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća;
 • praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora;
 • izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima;
 • porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara;
 • poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

 

Katančićeva 5
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 01/ 4591 333
Faks: 01/ 4922 583

Matični broj poslovnog subjekta: 3205991

Osobni identifikacijski broj: 18683136487

Žiro račun: 1001005-1863000160 

Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 10000, Hrvatska

SWIFT CODE: NBHRHR2X

IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160