Ravnatelji uprava

U Ministarstvu financija za ravnatelje uprava imenovani su:
  • Hrvoje Radovanić, Uprava za upravljanje javnim dugom
  • Ana Zorić, Uprava za gospodarstvo i financijski sustav
  • Hrvoje Mršić, Uprava za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose
  • Leon Žulj, Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore

U ministarstvu se može imenovati jedan ili više ravnatelja.

Ravnatelja/icu imenuje Vlada na prijedlog ministra, na temelju javnog natječaja i na razdoblje od četiri godine.

Ravnatelj/ica upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.