OTVORENJE NOVOG CESTOVNOG MEčUNARODNOG GRANIČNOG PRIJELAZA IZMEčU RH I BIH SLAVONSKI ŠAMAC\r\nPROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Svečanim presjecanjem vrpce danas je otvoren novi međunarodni cestovni granični prijelaz između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine Slavonski Šamac, koji bi trebao pridonijeti olakšavanju trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi. Na otvorenju graničnog prijelaza prisustvovali su ministar financija Ivan Šuker, voditelj regionalnog ureda Svjetske banke Anand K. Seth, Brodsko-posavski župan Mato Dorić, načelnik općine Slavonski šamac čuro Božić i visoki predstavnici Svjetske banke te državnih institucija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

"Novoizgrađeni granični prijelaz omogućit će znatno ubrzanje protoka roba i ljudi između dviju država kao i poboljšanje uvjeta života uz granicu", istaknuo je ministar financija Ivan Šuker.

Međunarodni cestovni granični prijelaz Slavonski Šamac lociran je uz postojeću državnu cestu D-7 Osijek-čakovo-Slavonski Šamac na granici Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Granični prijelaz imat će 6 putničkih traka i 4 prometne trake za prolaz teretnih vozila. Na ulazu i izlazu s graničnog prijelaza izgrađeni su terminali za teretna vozila. Osigurano je 40 parkirališnih mjesta za osobne automobile, dok je za parkiranje teretnih vozila predviđeno ukupno 23 parkirališnih mjesta. S istočne i zapadne strane graničnog prijelaza izvedene su zgrade površine svaka cca 470 m2 za potrebe službi: granične policije, carine, otpremništva, veterinara, fitopatologa, banke i dr. Montažne kabine za potrebe granične službe postavljene su na cestovnim otocima. Na središnjem prostoru (iznad kontrolnih kućica i prometnih traka gdje se obavlja policijska i carinska kontrola) te iznad kolnih vaga postavljene su čelične nadstrešnice ukupne površine 2500 m2. Ukupni troškovi izgradnje ovog graničnog prijelaza su cca 14.000.000,00 kuna.

"Program TTFSEE uklonio je glavne administrativne i ostale prepreke neometanom odvijanju međunarodnog prometa i trgovine, te smanjio vrijeme prelaska i carinjenja roba na obije strane granice. To pogoduje razvoju trgovine i prijevoza roba i potiče rast ne samo na lokalnoj razini već i u široj regiji", rekao je Anand K. Seth.

Projekt olakšavanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi dio je regionalnog programa koji obuhvaća 6 zemalja potpisnica Memoranduma o razumijevanju kojeg su 10. veljače 2000. godine potpisale Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Bugarska, Makedonija i Rumunjska. Temeljem Memoranduma, Republika Hrvatska potpisala je 27. listopada 2000. godine Ugovor o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu od 14.800.000,00 EUR-a za provedbu Projekta olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, kojem je osnovni cilj smanjivanje troškova trgovine i prometa te smanjivanje krijumčarenja i korupcije na graničnim prijelazima. Glavni nositelj Projekta je Ministarstvo financija, a korisnici zajma su granične službe carine, policije, fitopatološka i veterinarska te sanitarna inspekcija. Projekt će se pozitivno odraziti na poslovanje uvoznika, izvoznika, prijevoznih udruženja te otpremnika.Projekt se sastoji od više komponenata, a jedna od njih izgradnja je četiri granična prijelaza i to: Maljevac, Gunja, Slavonski Brod i Slavonski Šamac.Za potrebe izgradnje infrastrukture i objekata na ovim graničnim prijelazima predviđeno je 11,5 milijuna USD. Zahvaljujući ovom projektu svi ovi prijelazi dovršiti će se do kraja ove godine, a granični prijelaz Maljevac funkcionirat će kao zajednički granični prijelaz na teritoriju Republike Hrvatske na osnovu međudržavnog ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.Pisane vijesti