Promjene koje su na snazi od 1. siječnja 2023.

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na račune za plaćanje
Iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama su 1. siječnja 2023. preračunati automatski iz kune u euro, bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje te bez izmjene jedinstvenog broja računa.
Građani i poslovni subjekti mogu u roku od 60 dana od dana uvođenja eura, bez naknade, zatvoriti jedan ili više računa u banci i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po izboru u istoj banci.
Također, od 1. siječnja 2023. od kada su na snazi odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 151/22) više ne postoji obveza isplate pojedinih primitaka fizičkih osoba – građana na različite račune (tekući i žiroračun) već se primici mogu isplatiti na bilo koji račun za plaćanje u banci koji građanin ima. Prema ranije važećem zakonodavnom okviru samo plaće, mirovine i određene vrste primitaka su se mogle isplaćivati na tekući račun, a ostali primici su se morali isplaćivati na žiro račun.
Ukidanjem te obveze administrativno se rasteretilo građane (uključujući i poduzetnike) te pojednostavio način isplate s ciljem smanjenja dodatnih troškova što obuhvaća sve porezne obveznike stjecatelje i isplatitelje primitka.
 
Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke – dvije izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
S 1. siječnjem 2023. stupile su na snagu odredbe Pravilnika o porezu na dohodak kojim su iznosi neoporezivih primitaka preračunati u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje.
Dodatno, u skladu sa zakonskim odredbama koje su stupile na snagu s istim datumom, povećan je i prilagođen neoporezivi iznos primitaka učenika i studenata za rad putem učeničkih i studentskih udruga s 15.000,00 kn na 3.185,38 eura/24.000,25 kn. Ukupan neoporezivi iznos primitaka učenika i studenta za rad putem učeničkih i studentskih udruga u 2023. godini iznosi 9.556,18 eura/72.001,04 kn (kojeg čini neoporezivi iznos od 3.185,38 eura/24.000,25 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura/48.000,79 kn).
Nadalje, budući je novim odredbama Zakona o radu definiran rad na izdvojenom mjestu (rad od kuće), Pravilnikom o porezu na dohodak propisana je mogućnost neoporezive isplate nove novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za takav rad u iznosu do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.
 
U nastavku se detaljnije opisuju promjene u poreznom sustavu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023.  
 

POREZ NA DOHODAK

U Narodnim novinama, broj 151/22 objavljen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, a čije su odredbe stupile na snagu 1. siječnja 2023. i to:
 • izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura
 • više ne postoji obveza isplate pojedinih primitaka fizičkih osoba – građana na različite račune (tekući i žiroračun) već se primici mogu isplatiti na bilo koji račun koji građanin ima za plaćanje u banci. Prema ranije važećem zakonodavnom okviru samo plaće, mirovine i određene vrste primitaka su se mogle isplaćivati na tekući račun, a ostali primici su se morali isplaćivati na žiro račun. Ukidanjem te obveze administrativno se rasteretilo građane (uključujući i poduzetnike) te se pojednostavio način isplate s ciljem smanjenja dodatnih troškova što obuhvaća sve porezne obveznike stjecatelje i isplatitelje primitka
 • propisano je i da su fizičke osobe – proizvođači električne energije, koje prema posebnom propisu imaju status krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom, a koje su prethodno bile proizvođači električne energije kao korisnici postrojenja za samoopskrbu, obveznici poreza na dohodak ako ostvare ukupni godišnji primitak veći od četverostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, odnosno veći od 1.327,24 eura (10.000,00 kuna) godišnje i
 • povećan je iznos primitaka do kojeg se neka fizička osoba može smatrati uzdržavanim članom,  te se primjenjuje za 2022. godinu i nadalje. Iznos primitaka povećan je s 15.000,00 kuna na 3.185,38 eura (što bi iznosilo 24.000,25 kuna) godišnje, a to je ukupno povećanje od 1.194,54 eura
 
U Narodnim novinama, broj 156/22 objavljeni su sljedeći propisi koji su stupili na snagu 1. siječnja 2023.:
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak,
 • Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti i
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Navedenim pravilnicima:
 • izmijenjene su odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura i sljedeći obrasci: Obrazac JOPPD, INO-DOH, DOH, DOH - Z, EPOM, DI, KPI, KPR, P-PPI, TO, ZPP- DOH, ST, Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu, Obrazac PO-SD i PO-SD-Z
 • povećan je i prilagođen neoporezivi iznos primitaka učenika i studenata za rad putem učeničkih i studentskih udruga s 15.000,00 kuna na 3.185,38 eura (što bi iznosilo 24.000,25 kuna), odnosno ukupno povećanje od 1.194,54 eura
 • u slučaju kada se podnosi, ispravlja i nadopunjuje, Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća prije dana uvođenja eura u kunama i lipama, obveze za uplatu/preplatu utvrđuju se prema zbroju preračunatih iznosa u euro na razini svake pojedine vrste prihoda i po svakom stjecatelju primitaka odnosno osiguraniku prema podacima sa stranice B Obrasca JOPPD budući da se pri plaćanju iznosi preračunavaju u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i evidentiraju u euru kako bi se ispravno povezali podaci i rasporedili po svakom pojedinom stjecatelju primitaka
 
U Narodnim novinama broj 1/23 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 3. siječnja 2023., a kojim je propisano:
 • usklađenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak vezanih za mogućnost isplate svih primitaka na bilo koji račun za plaćanje u banci s posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak (NN 151/22.)
 • novi neoporezivi primitak - novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) budući da je novim odredbama Zakona o radu (NN 151/22.) definiran takav rad, propisana je mogućnost neoporezive isplate u iznosu do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno, te su sukladno tome izvršene dopune u prilozima Obrazaca JOPPD i INO-DOH
 

POREZ NA DOBIT

 
U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit kojim su izmijenjene su odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura.
 
U Narodnim novinama broj 151/22 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba, kojom kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2023. iznosi 2,4 %.
 
U Narodnim novinama broj 156/22 objavljeni su sljedeći propisi koji su stupili na snagu 1. siječnja 2023.:
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit i
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
 
Navedenim pravilnicima:
 • usklađene su odredbe sa Zakonom o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 62/22) i  Zakonom o izmjena Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) 
 • izmijenjene su odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura i pripadajući obrasci koji su vezani za porezna razdoblja započeta u 2023. godini. 
 • propisano je priznavanje troškova u 100% iznosu za vozila s najmanje 7 ili najviše 8 sjedišta, koja se koriste isključivo za prijevoz radnika u slučaju rada na terenu, ako poslodavac organizira prijevoz radnika do mjesta rada i povratka s mjesta rada te ako se vozila koriste isključivo za takve svrhe
 • pojašnjena je odredba o prijenosu poreznog gubitka u slučaju statusnih promjena te je dodana pozicija za upisivanje iznosa poreznog gubitka koji se ne može prenositi u slijedeće porezno razdoblje
 

DOPRINOSI

 
U Narodnim novinama broj 156/22, objavljeni su sljedeći propisi koji su stupili na snagu 1. siječnja 2023.:
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose
 
Navedenim pravilnicima izvršena je izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura.
 
U Narodnim novinama broj 1/23 objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu.
 

OPĆI POREZNI ZAKON

 
U Narodnim novinama broj 114/22 objavljeni su sljedeći propisi, a čije promjene su stupile na snagu 1. siječnja 2023.:
 • Zakon o izmjenama Općeg poreznog zakona
 • Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
 
Navedenim propisima izvršena je izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura.
 
U Narodnim novinama broj 156/22 objavljeni su sljedeći propisi koji su stupili na snagu 1. siječnja 2023.:
 • Pravilnik o prijavi poreza i drugih javnih davanja vezano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj,
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona i
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
 
Navedenim pravilnicima izvršena je izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura.
 

UPRAVNE PRISTOJBE I DRŽAVNI BILJEZI

 
U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. Navedenim Zakonom izmijenjene su odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura.
 
U Narodnim novinama broj 140/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023., a kojim je je izvršena izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura.
 
U Narodnim novinama broj 156/22 objavljena je Uredba o Tarifi upravnih pristojbi, a stupila je na snagu 1. siječnja 2023.
 • izvršena je izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura,
 • usklađen je iznos upravnih pristojbi u Tar. br. 28. sa Zakonom o vizama i
 • brisani su tarifni brojevi 47., 48., 49. i 50.
 

IGRE NA SREĆU

 
U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.
U Narodnim novinama broj 144/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.
 
Navedenim propisima izvršena je izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura te usklađenje izgleda obrazaca s uvođenjem eura.
 

ZAKON O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

 
U Narodnim novinama broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023., a kojim je propisano:
 • usklađivanje odredbi Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza s Direktivom Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (DAC7) radi uvođenja obveze izvješćivanja za operatere platformi o sljedećim aktivnostima: prodaja dobara, najam bilo kakve vrste prijevoza, osobne usluge i najam nekretnina, te radi poboljšanja odredbi koje se odnose na područje razmjene informacija na zahtjev (definicija standarda predvidive relevantnosti), automatsku razmjenu informacija (proširenje razmjene na autorske naknade) i druge oblike administrativne suradnje,
 • poboljšanje odredbi koje se odnose na obveze Porezne uprave u dijelu nadzora izvršavanja obveza dubinske analize i pravila izvješćivanja koje se primjenjuju u smislu Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza koji sadrže odredbe koje propisuju  pravila dubinske analize i izvješćivanja o financijskim računima rezidenata te pravila dubinske analize i pravila izvješćivanja u slučaju obavljanja aktivnosti putem digitalnih platformi i
 • izmijenjene su odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura
 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 
U Narodnim novinama broj 113/22, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a čije promjene su stupile na snagu u dva koraka, odnosno od 1. listopada 2022. i 1. siječnja 2023.
 
 • 1. siječnja 2023. stupile su na snagu promjene kojima je izvršena izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura 
 
U Narodnim novinama broj 133/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, čije su odredbe stupile na snagu u dva koraka, odnosno od 12. studenoga 2022. i 1. siječnja 2023.
 
 • siječnja 2023. stupile su na snagu odredbe kojima je izvršena izmjena odredbi povezanih s kunom kao valutom radi uvođenja eura 
 
U Narodnim novinama broj 140/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023., kojim su izmijenjene odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura.
 
 

Pisane vijesti