Obavijest obveznicima postupanja po Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Člankom 43. stavkom 4. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 78/15, 102/19) i odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/20) propisana je obveza dostave godišnjih izvještaja o nepravilnostima Ministarstvu financija, Sektoru za financijski i proračunski nadzor.

U skladu s navedenim, odgovorne osobe nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su  do 31. ožujka tekuće godine dostaviti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži:


- podatke o nepravilnostima koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-  podatke o nepravilnostima u institucijama iz nadležnosti (proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financija).


Način postupanja po nepravilnostima te sadržaj, način sastavljanja i predaja godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima propisan je odredbama navedenoga Pravilnika.


Iznimno,  ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima u skladu s odredbama navedenoga Pravilnika niti u nadležnoj instituciji niti u institucijama iz nadležnosti, umjesto godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima, odgovorna osoba dostavlja dopis kojim  izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.


Člankom 44. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  propisana je prekršajna odgovornost i novčana kazna od 5000,00 kuna do 25.000,00 kuna ako odgovorna osoba nadležnog razdjela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (institucija)  ne dostavi godišnje izvješće o nepravilnostima koje se odnosi na njihov rad, kao i na rad institucija iz nadležnosti.Pisane vijesti