Financijski izvještaji

Obveznici i sadržaj

Sukladno odredbama članka 19. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20, u daljnjem tekstu: Zakon) poduzetnici i druge pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona dužni su sastavljati godišnje financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

Godišnje financijske izvještaje čine:

 • izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
 • račun dobiti i gubitka
 • izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • izvještaj o novčanim tokovima
 • izvještaj o promjenama kapitala
 • bilješke uz financijske izvještaje.

Mali i mikro poduzetnici dužni su sastavljati bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje.

Izuzeća
Poduzetnici koji su obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja u sklopu sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja nisu obvezni sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Podzakonski propisi

Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja detaljnije je propisana Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, br. 95/16, 144/20).
Iznimno, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, pravilnikom ili odlukom propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor njihova poslovanja.

Ostali podzakonski propisi doneseni temeljem Zakona

 • Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (Narodne novine, br. 2/17)
 • Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Narodne novine, br. 1/16).
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Narodne novine, br. 93/17).
 • Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz registra godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, br. 1/16) - prestao važiti
 • Pravilnik o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra (Narodne novine, br. 1/16).
 • Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis (Narodne novine, br. 76/19).
  Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20)

Nadzor
Za obavljanje nadzora poduzetnika u dijelu računovodstvenih poslova radi provjere obavlja li poduzetnik računovodstvene poslove u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugih zakona kojima se uređuje obavljanje poslova poduzetnika, a koji sadržavaju odredbe u vezi s računovodstvenim poslovima te propisima donesenim na temelju tih zakona nadležno je Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Uz Ministarstvo financija, Poreznu upravu,  za provođenje nadzora u dijelu računovodstvenih poslova nadležni su i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Hrvatska narodna banka, na način kako je propisano odredbama Zakona.

Prekršajni postupak
Financijska agencija, na temelju podataka u Registru godišnjih financijskih izvještaja, utvrđuje dostavlja li poduzetnik Financijskoj agenciji u propisanim rokovima dokumentaciju iz članka 30. Zakona radi javne objave te dostavlja li poduzetnik i druga fizička ili pravna osoba financijske podatke za statističke i druge potrebe sukladno članku 32. Zakona.
Financijska agencija je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima ne dostave Financijskoj agenciji.