Transparentnost

Sukladno čl. 15. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), proračun i financijski plan donose se i izvršavaju u skladu s načelom transparentnosti, koje podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način.
 
U nastavku iznosimo pregled dokumenata, podataka i informacija u skladu s načelom transparentnosti:  
Upoznajte se s postupkom planiranja proračuna:
 
Rok    Nositelj aktivnosti Aktivnosti 
do kraja travnja Ministarstvo financija Izrađuje program stabilnosti, kojim se utvrđuje makroekonomski i fiskalni okvir RH u tekućoj proračunskoj godini i sljedeće tri proračunske godine, a koji Vlada RH donosi odlukom i dostavlja Europskoj komisiji.
do kraja lipnja Ministarstvo financija i Vlada RH Na temelju stabilnosti te posebnih preporuka Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija izrađuje prijedlog proračunskog okvira za iduće trogodišnje razdoblje koji Vlada RH donosi odlukom.
do 20. kolovoza Ministarstvo financija Na osnovi odluke o proračunskom okviru za iduće trogodišnje razdoblje dostavlja ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije uputu za izradu prijedloga državnog proračuna (čl. 24. Zakona).
Na osnovi programa stabilnosti i odluke o proračunskom okviru za iduće trogodišnje razdoblje, sastavlja uputu za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja je istima (st. 1. čl. 26. Zakona).
  Proračunski korisnici na razini razdjela organizacijske klasifikacije Na osnovi upute za izradu prijedloga državnog proračuna iz čl. 24. Zakona, sastavljaju i dostavljaju uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (čl. 25. Zakona).
  Upravno tijelo za financije u suradnji s drugim upravnim tijelima, iz st. 2. čl. 26. Zakona Na temelju upute iz st 1. čl. 26. Zakona izrađuje uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (st. 2. čl. 26. Zakona).
  Proračunski korisnici Dostavljaju prijedloge financijskih planova nadležnim ministarstvima ili drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno upravnim tijelima sukladno rokovima propisanim uputom iz čl. 25. odnosno čl. 26. Zakona.
  Izvanproračunski korisnici Dostavljaju prijedloge financijskih planova nadležnim ministarstvima odnosno nadležnom upravnom tijelu u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno rokovima propisanim uputama iz čl. 25. odnosno iz st. 2 čl. 26. Zakona.
  Nadležna ministarstva odnosno nadležna upravna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije Dostavljaju usklađene prijedloge financijskih planova (koji su im dostavljeni u skladu s uputama iz čl. 25. i čl. 26. Zakona) Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu nadležnom za financije sukladno rokovima propisanim uputama Ministarstva financija iz čl. 24. odnosno čl. 26. Zakona.
do 15. listopada Ministarstvo financija Prema pravilima europske statističke metodologije (ESA 2010), za obuhvat opće države, na temelju fiskalnih ciljeva definiranih u programu stabilnosti RH te u skladu s posebnim preporukama Vijeća Europske unije za RH, izrađuje nacrt proračunskog plana za iduću proračunsku godinu, koji Vlada usvaja odlukom i dostavlja ga Europskoj komisiji.
  Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije Izrađuje nacrt proračuna te ga dostavlja Vladi odnosno načelniku, gradonačelniku, županu.
do 15. studenog Vlada odnosno načelnik, gradonačelnik, župan Utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija i podnosi ga Saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje.
do kraja godine Hrvatski sabor odnosno predstavničko tijelo Donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeću proračunsku godinu, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun te zajedno s donošenjem proračuna daje suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika na razini skupine ekonomske klasifikacije.
  Načelnik, gradonačelnik odnosno župan Dostavljaju proračun, odluku o izvršavanju proračuna, kao i izmjene i dopune proračuna te izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.
 
Čl. 44. Zakona definira Privremeno financiranje RH odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.