Nefinancijsko izvješće

Nefinancijsko izvješće iz članka 21.a Zakona i konsolidirano nefinancijsko izvješće iz članka 24.a Zakona poduzetnici bili su dužni izraditi i objaviti prvi puta za  poslovnu godinu koja je bila počela 1. siječnja 2017. ili tijekom kalendarske godine 2017. te istu obvezu imaju i svake naredne poslovne godine.

Obveznici izrade  i sadržaj

Tablica 1. Obveznici izrade nefinancijskog izvješća

Obveznici izrade nefinancijskog izvješća

veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i 
koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenih tijekom financijske godine

Veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine, sukladno odredbama članka 21.a Zakona u svoje izvješće poslovodstva uključuju nefinancijsko izvješće koje sadržava informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem, uključujući:

a) kratak opis poslovnog modela poduzetnika

b) opis politika poduzetnika u vezi s tim pitanjima, uključujući postupke temeljite analize koji se provode

c) rezultate tih politika

d) osnovne rizike povezane s tim pitanjima koji se odnose na poslovanje poduzetnika, uključujući, kad je to relevantno i razmjerno, njegove poslovne odnose, proizvode ili usluge koji mogu prouzročiti negativne učinke na tim područjima, te način na koji poduzetnik upravlja tim rizicima

e) nefinancijske ključne pokazatelje uspješnosti važne za određeno poslovanje.

Tablica 2. Nefinancijsko izvješće

Nefinancijsko izvješće

Područje obuhvata

Okvirni sadržaj

Okolišna pitanja

Podaci o aktualnim i predvidljivim učincima poslovanja poduzetnika na okoliš po mogućnosti i na zdravlje i sigurnost, uporabu obnovljivih i/ili neobnovljivih izvora energije, emisiju stakleničkih plinova, uporabu vode i onečišćenje zraka i sl.

Socijalna i kadrovska pitanja

Mjere poduzete u cilju jamčenje jednakosti spolova, provedbe temeljnih  konvencija Međunarodne organizacije rada, uvjeta rada, socijalnih dijaloga, poštivanja prava radnika na informacije i savjetovanje, poštivanje prava sindikata, zdravlja i sigurnosti na poslu i dijaloga s lokalnim zajednicama i/ili na mjere poduzete radi osiguravanja zaštite i razvoja tih zajednica i sl.

Pitanja u svezi ljudskih prava, borbe protiv korupcije i podmićivanja

Podaci o sprječavanju kršenja ljudskih prava i/ili važećim instrumentima za borbu protiv korupcije i podmićivanja i sl.

Opcije:
Poduzetnik može izraditi zasebno nefinancijsko izvješće koje se odnosi na istu poslovnu godinu, a njime trebaju biti obuhvaćene informacije koje se zahtijevaju za nefinancijsko izvješće.
Zasebno izvješće potrebno je:
a) objaviti  zajedno s izvješćem poslovodstva
b) objavi na mrežnoj stranici poduzetnika na koju se upućuje u izvješću poslovodstva u razumnom roku koji nije dulji od šest mjeseci nakon datuma bilance.
Zasebno izvješće mora biti dostupno na mrežnoj stranici poduzetnika najmanje pet godina.

Prilikom izrade nefinancijskog izvješća poduzetnik se može osloniti na nacionalne okvire, okvire Europske unije, međunarodne okvire ili neobvezujuće smjernice o metodologiji podnošenja izvješća o nefinancijskim informacijama (smjernice za izvješćivanje) koje objavljuje Europska komisija te u tom slučaju dužan je navesti na koje se okvire oslanja.

Izuzeća
Poduzetnik koji je društvo kći izuzima se od obveze izrade nefinancijskog izvješća ako su taj poduzetnik i njegova društva kćeri uključeni u godišnje konsolidirano izvješće poslovodstva ili zasebno izvješće drugog poduzetnika sastavljeno u skladu s Zakonom.

Nadzor
Samostalni revizor ili revizorsko društvo u okviru zakonske revizije provjeravaju je li izrađeno nefinancijsko izvješće.
Ministarstvo financija obavlja posredni i neposredni nadzor poduzetnika u dijelu koji se odnosi na izradu i objavu nefinancijskog izvješća iz članka 21.a Zakona i konsolidiranog nefinancijskog izvješća.
Ministarstvo financija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis poduzetnika koji u roku ne ispune obveze iz članaka 21.a i 24.a Zakona.
Inspektor i drugi državni službenik Ministarstva financija ovlašten za provedbu nadzora može izreći sljedeće mjere nadzora:
1. opomenu
2. pokretanje prekršajnog ili kaznenog postupka.

Obveza izvještavanja Ministarstva financija
Poduzetnici kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj godini izvještavaju Ministarstvo financija o ispunjenoj obvezi izrade i objave nefinancijskog izvješća.

Konsolidirano nefinancijsko izvješće
Subjekti od javnog interesa koji su matična društva velike grupe koja na datum bilance na konsolidiranoj osnovi prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine u svoje godišnje konsolidirano izvješće uključuju konsolidirano nefinancijsko izvješće.

Poduzetnici koji nisu objavili nefinancijsko izvješće za 2017. godinu

-LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA 

Poduzetnici koji nisu objavili nefinancijsko izvješće za 2018. godinu

-LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA