Uvođenje eura

Informacije u svezi uvođenja eura u Republici Hrvatskoj

 
Bitne informacije u svezi uvođenja eura u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici

Pitanja i odgovore u svezi uvođenja eura možete pronaći na sljedećoj poveznici

Upite o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj, kao i iskaz interesa za predstavljanje glavnih odrednica Prijedloga zakona o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj možete dostaviti na adresu upiti.euro@mfin.hr

_________________________________________________________________________________________________________

Informacije o uvođenju eura  
 
Na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke www.euro.hr mogu se pronaći najvažnije informacije o uvođenju eura, kao i informacije drugih ključnih dionika u procesu zamjene hrvatske kune eurom. 
 
Građani, poduzetnici, mediji i ostali zainteresirani mogu se putem stranice informirati i dobiti odgovore na brojna pitanja vezana uz euro, poput onih o fiksnom tečaju konverzije, dvojnom iskazivanju cijena, obilježjima kovanica i novčanica eura, rokovima zamjene novčanica i kovanica kuna za eure i zaštiti potrošača tijekom procesa uvođenja eura. 
 
Više na: https://www.euro.hr 

_________________________________________________________________________________________________________


Započele su edukacije u svezi uvođenja eura u više gradova u Hrvatskoj


Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj u suradnji s hrvatskim EuropeDirect centrima, Ministarstvom financija i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja organizira radionice na temu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj. Radionice su namijenjene poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovim, i svima zainteresiranima. Cilj radionica je educirati relevantne dionike o promjenama koje nastupaju radi zamjene hrvatske kune eurom a koje se direktno odnose na njihovo poslovanje radi lakše i pravovremene prilagodbe. Na radionicama se obrađuju ključne odredbe Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22.), stavljajući naglasak na pripremne aktivnosti poput dvojnog iskazivanja, opskrbe gotovim novcem eura i dvojnog optjecaja te na prilagodbe poslovnih subjekata u dijelu računovodstva, obračuna plaće i drugog dohotka, prijave poreza i drugih javnih davanja koje se moraju provesti u razdoblju do kraja godine i početkom 2023.

Također, daje se pregled revidiranih Smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom koje je pripremilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te se predstavljaju pripremne aktivnosti vezane za pristupanje poslovnih subjekata Etičkom kodeksu.


Prva radionica održana je 27. srpnja 2022. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Splitu. Nakon Splita radionice o uvođenju eura održat će se prema rasporedu u nastavku.

Grad Datum Vrijeme
Slavonski Brod 30.06. 11 sati
Čakovec 01.07. 11 sati
Koprivnica 05.07. 11 sati
Osijek 07.07. 12 sati
Zadar 11.07. 12 sati
Šibenik 12.07. 12 sati
Karlovac 14.07. 11 sati
Rijeka 15.07. 12 sati
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Objavljena ažurirana verzija Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru (lipanj 2022.) 

Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države izradio je dokument Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru s ciljem pravovremenog informiranja i jednoobraznog postupanja svih subjekata opće države u pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura.

Nakon donošenja Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 57/22 ažurirana je Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz ožujka 2022. godine te je u potpunosti usklađene s donesenim Zakonom. Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi.

Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

_____________________________________________________________________________________________________________
 
Objavljena revidirana verzija Smjernica za prilagodbu gospodstava u procesu zamjene hrvatske kune eurom (lipanj 2022.) 

Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura.
 
Nakon donošenja Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 57/22 revidirane su Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom iz siječnja 2022. godine te su u potpunosti usklađene s donesenim Zakonom. Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi.
 
Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom (https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//Trgovina//Lipanj%202022_Euro_Smjernice%20za%20prilagodbu%20gospodarstva.pdf)

______________________________________________________________________________________________________________

Objavljen Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
 
Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj objavljen je 20. svibnja 2022. u ''Narodnim novinama'', broj 57/22, a stupio je na snagu 15. srpnja 2022. tj. prvog dana od dana objave Odluke Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. u Službenom listu Europske unije, osim članaka (13., 16., 17., 25. do 31., 39. do 41., 54. do 59., 64. do 68., 88. i 92.) koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura.


Zakonsko uređenje

Zakonom se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom Zakona te prekršajne odredbe.
Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije te dan početka i završetka dvojnog optjecaja, dan početka i završetka dvojnog iskazivanja utvrđene u skladu s odredbama Zakona i druga pitanja potrebna za uvođenje eura. Odluka Vlade Republike Hrvatske bit će objavljena u ''Narodnim novinama''.


Zakon je podijeljen u deset dijelova

Dio prvi - Opće odredbe
Dio drugi - Pravila za preračunavanje
Dio treći - Opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura
Dio četvrti - Dvojni optjecaj
Dio peti - Dvojno iskazivanje
Dio šesti - Primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata
Dio sedmi - Proračuni, financijski planovi i propisivanje kazni i drugih novčanih obveza, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi
Dio osmi - Nadzor
Dio deveti - Prekršajne odredbe
Dio deseti - Prijelazne i završne odredbe.

Temeljna načela uvođenja eura

U Zakonu su sadržana temeljna načela uvođenja eura koja predstavljaju osnovne odrednice u procesu zamjene hrvatske kune eurom.
Temeljna načela uvođenja eura:
1. Načelo zaštite potrošača
2. Načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena
3. Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata
4. Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
5. Načelo transparentnosti i informiranosti

Bitne odrednice Zakona

Preračunavanje novčanih iznosa provodi se primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona te zbog preračunavanja potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

Banka će za sve potrošače, bez naknade, zamjenjivati gotov novac kune za gotov novac eura 12 mjeseci od dana uvođenja eura, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, i to do najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Uz banke zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura obavljat će i Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. na temelju sklopljenog ugovora s bankom, pod istim uvjetima, na isti način i u istom razdoblju kako je propisano Zakonom za banke. Nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura gotov novac kune moći će se zamijeniti za gotov novac eura u Hrvatskoj narodnoj banci, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice do isteka tri godine od dana uvođenja eura.

Razdoblje dvojnog optjecaja trajat će 14 dana od dana uvođenja eura, a tijekom kojega će primatelj plaćanja biti dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura, osim određenih iznimki koje su propisane Zakonom. Ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja bit će dužan prihvatiti najviše 50 kovanica kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune u jednoj transakciji, primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini.

Obvezno dvojno iskazivanje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći 30 dana od dana donošenja uredbe koju će Vijeće Europske unije donijeti u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije te završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura. Obveza dvojnog iskazivanja podrazumijeva dvojno iskazivanje cijene robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati od dana stupanja na snagu Zakona.

Postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna. Prema pravilu o neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, postojeći ugovori i drugi pravni instrumenti koji sadrže pozivanje na kunu će i dalje vrijediti, a iznosi u kunama će se preračunati u eure sukladno općim pravilima o preračunavanju i zaokruživanju iz Zakona i uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
Uvođenje zajedničke valute u državama članicama Europske unije ima za cilj potaknuti dublju povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta uz slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala.

________________________________________________________________________________________________________________


Vlada Republike Hrvatske je sa sjednice održane 3. ožujka 2022. uputila Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Cilj ovog zakonskog prijedloga je stvoriti zakonitu osnovu za zamjenu službene valute Republike Hrvatske u smislu osiguravanja pravne jasnoće i pravne sigurnosti. Slijedom toga, u Prijedlogu zakona, uz osnovna načela uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, detaljno su razrađene aktivnosti koje će se provoditi nakon što Vijeće Europske unije donese odluku kojom će se u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije utvrditi da je Republika Hrvatska ispunila potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici.
______________________________________________________________________________________________________________________

Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

 
Ministarstvo financija glavni je koordinator aktivnosti koje se provode u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom.
 
Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države izradio je dokument Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru s ciljem jednoobraznog postupanja subjekata opće države u njihovim aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom kao službenom valutom. Dokument sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju subjekte opće države, o vremenskom okviru uvođenja eura te upućuje na izazove koji se mogu pojaviti u provedbi planiranih mjera.
 
Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sva pitanja i dodatne informacije o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koja se tiču poslovanja subjekata opće države zaprimaju se na euro2023@mfin.hr

Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

_________________________________________________________________________________________________________________________

Uvođenje eura - radionice za tijela državne uprave i JLP(R)S

 
Ministarstvo financija u tjednu 21. - 25. ožujka 2022. godine organizira on-line radionice na temu predstavljanja Prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru u svrhu da se u nadolazećem razdoblju razjasne sva možebitna otvorena pitanja iz djelokruga rada tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Cilj izrađene Upute i radionica je osigurati jednoobrazno postupanje subjekata opće države u njihovim aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom kao službenom valutom.
 
Radionice za tijela državne uprave održati će se 22. i 23. ožujka u 10h.
 
Radionice za županije održati će se 24. ožujka u 10h.
 
Radionice za općine održati će se 25. ožujka u 10h, a za gradove isti dan u 13:30h. 
__________________________________________________________________________________________________________________________
Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham) organizirala je poslovni doručak „Hrvatsko pridruživanje eurozoni“ na kojem su institucionalni nositelji procesa zamjene hrvatske kune eurom prezentirati najvažnije informacije predstavnicima poslovne zajednice.
 
„Uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj zasigurno je jedna od najvažnijih gospodarskih tema u 2022. Interes poslovne zajednice za tematikom uvođenja eura, ali i potrebu informiranja o nizu promjena s kojima se suočavamo u tom procesu, kao potrošači, predstavnici poduzeća i građani Hrvatske je iznimno velik i vjerujemo da će naše gospodarstvo i društvo, već visoko prilagođeno na euro, uspješno privesti proces uvođenja eura kraju“ istaknula je Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Američke gospodarske komore.
 
„Sve aktivnosti vezane uz proces provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom te uz ispunjavanje kriterija konvergencije za ulazak u europodručje, provode se sukladno našem cilju da budemo spremni za uvođenje eura 1. siječnja 2023. Do tada koristimo prilike da zainteresiranu javnost i poslovnu zajednicu upoznamo s ključnim promjenama i novostima, ali i brojnim koristima koje će uvođenje eura donijeti gospodarstvu i društvu nakon što Hrvatska postane 20. država članica europodručja“ naglasio je Zvonimir Savić, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja.
 
Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, Ministarstvo financija je dodala da uvođenje eura zahtijeva ozbiljnu i stručnu prilagodbu pravnog okvira Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravne sigurnosti i stvaranja uvjeta za nesmetano, neprekinuto i učinkovito funkcioniranje gospodarstva. Zakonom o euru su, uz temeljna načela, detaljno razrađene aktivnosti koje će se provoditi nakon što Vijeće EU donese odluku da ispunjavamo sve potrebne preduvjete za ulazak u europodručje, a kroz njegove odredbe proces se usmjerava kako bi se proveo u zadanim okvirima i uz smanjenje svih neizvjesnosti na najmanju moguću mjeru.
 
Glavna koordinatorica Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača i državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman istaknula je kako je u okviru rada Odbora izrađen dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura kao nacionalne valute. Objasnila je da je dokument pripremljen kroz opsežne konzultacije s udruženjima poslovnih subjekata i pojedinačnim trgovačkim društvima te da sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju gospodarstvenike, o vremenskom okviru uvođenja eura te upućuje na izazove koji se mogu pojaviti u provedbi planiranih mjera. Osim toga, naglasila je da dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi te da je podložan promjenama stupanjem na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
 
Još 2019. godine, u AmCham-om Istraživanju poslovnog okruženja u Hrvatskoj, 91% ispitanika smatralo je kako bi uvođenje eura u Hrvatskoj imalo pozitivan ili neutralan utjecaj na poslovanje. Kao što je već spomenuto, Hrvatska imama visoko euroizirano društvo i gospodarstvo što svakako olakšava ovaj kompleksan proces. Unatoč nizu pripremnih radnji institucija i objavljenih dokumentima poput Nacionalne strategije, Smjernica i samog Zakona, pripreme za uvođenje eura predstavljaju niz pravnih, logističkih i administrativnih izazova za poslovnu zajednicu. Stoga je izrazito važno održavati i osnaživati komunikaciju između poslovne zajednice i institucija, zaključila je Andrea Doko Jelušić.

___________________________________________________________________________________________________________________
Predstavljen Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je 17. siječnja 2022. zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Zdravkom Marićem i ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem, predstavio Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.
 
Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj je objavljen na portalu e-Savjetovanja i dostupan je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19676

Javno savjetovanje trajat će 30 dana, od 17. siječnja 2022. do 15. veljače 2022. godine.

 
Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom objavljene su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te na stranicama Hrvatske narodne banke i dostupne su na poveznicama: 
i
 
____________________________________________________________________________________________________________________
 
Ustrojen Upravljački odbor i koordinacijski odbori radi provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Nakon donošenja Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (u daljnjem tekstu: nacionalni plan) na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj održanoj 31. prosinca 2020. ustrojen je Upravljački odbor i šest koordinacijskih odbora te su imenovani članovi Upravljačkog odbora, kao i glavni koordinatori koordinacijskih odbora.

U Upravljački odbor imenovani su Zvonimir Savić, kao glavni koordinator, Stipe Župan, državni tajnik iz Ministarstva financija te viceguverner Michael Faulend koji predstavlja Hrvatsku narodnu banku. 

Za Koordinacijski odbor za zamjenu gotovog novca glavna koordinatorica je Ivana Jakir-Bajo (Hrvatska narodna banka). Za Koordinacijski odbor za zakonodavne prilagodbe glavna koordinatorica je Ana Zorić (Ministarstvo financija). Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države vodit će glavni državni rizničar Ante Matijević (Ministarstvo financija). Za Koordinacijski odbor za prilagodbu financijskog sustava glavnim koordinatorom imenovan je Zdravko Zrinušić (Ministarstvo financija). Za Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača glavnom koordinatoricom imenovana je Nataša Mikuš-Žigman (Ministarstvo gospodrastva i održivog razvoja), dok je za Koordinacijski odbor za komunikaciju glavnim koordinatorom imenovan Zvonimir Frka-Petešić (Vlada Republike Hrvatske). 

Upravljački odbor i koordinacijski odbori zaduženi su za provedbu svih aktivnosti iz Nacionalnog plana na operativnoj razini. Svaki od Koordinacijskih odbora će u svom području koordinirati izradu akcijskog plana i provedbu aktivnosti predviđenih tim planom, a sve s ciljem uspješnog uvođenja eura. Koordinacijski odbori će redovito o svom radu informirati Upravljački odbor, koji će u ime Nacionalnog vijeća na operativnoj razini usklađivati njihove aktivnosti.

Daljnje informacije dostupne su na poveznici 
https://vlada.gov.hr/vijesti/ciljni-datum-uvodjenja-eura-i-dalje-ostaje-1-sijecnja-2023/31189  
____________________________________________________________________________________________________________________

Donesen Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom


Stranica