Vremenske serije podataka

Serije prema metodologiji računskog plana:

 Serije prema metodologiji GFS 2014
 
Serije prema metodologiji GFS 2001:

 


Serije prema metodologiji računskog plana