Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Načelnik: Nikola Biloglav, dipl.iur.
Koturaška 43/ IV kat, Zagreb 
tel: 01/4585 800, 01/4585 811
fax: 4585 836
e-mail kontakt: milena.vukovic@mfin.hr

Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak je ustrojstvena jedinica Ministarstva koja rješava o žalbama protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i upravnih akata upravnih tijela županija i velikih gradova propisanih posebnim zakonima i rješava o žalbama protiv upravnih akata ustrojstvenih jedinica Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; donosi rješenja u provedbi upravnog nadzora nad zakonitošću upravnih akata Porezne uprave i Carinske uprave; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova, zastupa Ministarstvo pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova protiv upravnih akata iz djelokruga Ministarstva; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina te u pripremi stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnom postupku; prati primjenu poreznih i carinskih propisa te inicira njihovu izmjenu; sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i carinjenja.

U Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, ustrojavaju se:• Služba za drugostupanjski porezni postupak

 
- Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje
-Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje
-Služba za drugostupanjski postupak u poreznim nadzorima i zastupanje