Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore

Leon Žulj, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave
tel.: 01/6345 327
e-mail: snjezana.kramaric@mfin.hr


Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava 
e-mail kontakt

Sektor za korporativno upravljanje
tel.: 01/6345 327
e-mail: snjezana.kramaric@mfin.hr

Sektor za koncesije i državne potpore
tell: 01/4591 402 
e-mail kontakt

Uprava za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore utvrđuje postupke i kriterije postavljanja financijskih i nefinancijskih ciljeva trgovačkih društava te prati i analizira ispunjenje istih; provodi sektorske analize na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti, analizira tržišne trendove te izrađuje komparativne analize; donosi i ažurira akte o unaprjeđenju godišnjih i srednjoročnih planova i izvještaja o poslovanju; prikuplja i analizira financijske podatke za izradu godišnjeg agregiranog izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; predlaže Vladi Republike Hrvatske javnu politiku vlasništva pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te koordinira i prati njezinu provedbu; obavlja poslove koji se odnose na izvršavanje vlasničkih ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom; predlaže donošenje akata u svrhu unaprjeđenja korporativnog upravljanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; nadzire transparentnost poslovanja te uspostavlja sustav izvještavanja; sudjeluje u poslovima planiranja i izrade strateških akata koji se odnose na pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te izvještavanja o njihovoj provedbi; obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija i praćenja sustava koncesija; analizira se dinamika prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere učinkovitije naplate naknada po koncesijama; obavljaju se poslovi analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; obavljaju upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.