Uprava za upravljanje javnim dugom

Ravnatelj: Hrvoje Radovanić
tel:01/4591 389
fax:01/4591 388
e-mail kontakt: jelena-zrinka.vlahovic@mfin.hr

Sektor za zaduživanja i upravljanje rizicima

Sektor za državna jamstva, obveze i potraživanja po javnom dugu

Sekor za naknadu oduzete imovine

Služba za pravnu i informatičku podršku

Uprava za upravljanje javnim dugom upravlja portfeljem javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu u skladu sa strategijom upravljanja javnim dugom te mjerama i instrumentima minimiziranja rizika i troška otplate; obavlja poslove zaduživanja na domaćem i inozemnom tržištu s ciljem osiguranja financiranja državnog proračuna; izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja javnim dugom; izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o računu financiranja državnog proračuna uz obrazloženje ostvarenih primitaka i izdataka; izrađuje izvještaj o zaduživanju; izrađuje mjesečne, kvartalne, godišnje i višegodišnje projekcije obaveza po javnom dugu; potiče razvoj domaćeg financijskog tržišta; surađuje s bankama i ostalim financijskim institucijama te rejting agencijama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaduživanja i upravljanja javnim dugom; vodi evidenciju javnog duga; obavlja poslove plaćanja i računovodstvenog praćenja obveza po javnom dugu; obavlja poslove uvođenja novih tehnologija i implementacije suvremenih informatičkih rješenja iz područja upravljanja javnim dugom; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih rješenja i razvoj postojeće informatičke infrastrukture; izdaje državna jamstva; vodi evidenciju izdanih državnih jamstava; provodi aktivnosti vezane za plaćanja temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava te regresnu naplatu po istima; vodi potraživanja po protestiranim državnim jamstvima, po kreditima odobrenim po posebnim programima, te potraživanja proizašla iz poslova preuzetih od drugih institucija; provodi naplatu istih; vodi evidenciju financijskih obveza proizašlih iz poslova preuzetih od drugih institucija i obavlja normativno-pravne poslove iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Pitanja investitora
e-mail kontakt: jelena-zrinka.vlahovic@mfin.hr