Financijski inspektorat

Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

Predstojnik: Željko Sarić
tel: 6345 317, fax: 6345 320
e-mail kontakt: info.fi@mfin.hr


AKTIVNOSTI: 
Financijski inspektorat pridonosi zaštiti financijskog sustava Republike Hrvatske od zloupotreba i financijskog kriminala, uključujući pranje novca i financiranje terorizma, te od drugih nelegalnih aktivnosti.

Financijski inspektorat: 
• obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju i kontakt s međunarodnim organizacijama iz svog područja djelovanja,
• sudjeluje u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija, radnih skupina i odbora, 
• obavlja poslove i aktivnosti iz svog djelokruga oko priprema za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, 
• analizira i sudjeluje u harmoniziranju financijskog zakonodavstva i zakonodavstva o sprječavanju pranja novca RH sa zakonodavstvom EU, 
• razmjenjuje podatke sa srodnim inozemnim službama itd.

U području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Financijski inspektorat nadzire provedbu mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i propisima donesenima na temelju toga Zakona.

U području deviznog poslovanja Financijski inspektorat nadzire poštovanje uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, kao i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji, propisanih Zakonom o deviznom poslovanju i propisima donesenim na temelju toga zakona.

U području pružanja usluga platnog prometa Financijski inspektorat nadzire odvijanje platnih transakcija i drugih poslova platnog prometa sukladno zakonu kojim se uređuje pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca te propisima donesenim na temelju toga zakona.

U području provedbe ovrhe na novčanim sredstvima Financijski inspektorat nadzire zakonitost postupanja Financijske agencije kao tehničkog i provedbenog tijela u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. 
Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak u prvom stupnju za prekršaje propisane Zakonom o Financijskom inspektoratu i zakonima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, devizno poslovanje te pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca.

Zakoni i smjernice

Objava podataka o prekršajnim sankcijama iz područja SPNFT