Uprava za gospodarstvo i financijski sustav

Ravnateljica: Ana Zorić
tel: 01/4591 171, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt


Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju
tel: 01/4591 171, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost
Tel: 01/4591 165 01/4591 165, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt

Sektor za podršku održivom financiranju
tel: 01/4591 171, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt


U Upravi za gospodarstvo i financijski sustav obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, ovrhe na novčanim sredstvima, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnim ovlastima i alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; obavlja poslove vezane za podršku primjeni koncepta održivosti u financijskom sustavu; poslove koji se odnose na provedbu aktivnosti zelene i digitalne tranzicije i podršku u valorizaciji okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva (ESG) pri donošenju investicijskih odluka u financijskom sektoru; sudjeluje u provedbi aktivnosti iz područja financijskog sustava u svezi s procesom pristupanja Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.