Uprava za gospodarstvo i financijski sustav

Ravnateljica: Ana Zorić
tel: 01/4591 171, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt

Sektor za koncesije i državne potpore
tel: 01/4591 402
e-mail kontakt

Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
e-mail kontakt

Sektor za bankarstvo, računovodstvo i reviziju
tel: 01/4591 171, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost
Tel: 01/4591 165 01/4591 165, fax: 01/4591 101
e-mail kontakt


U Upravi za gospodarstvo i financijski sustav obavljaju se poslovi koji se odnose na vođenje Registra koncesija i praćenja sustava koncesija; analizira se dinamika prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere učinkovitije naplate naknada po koncesijama; obavljaju se poslovi analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje se sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira se financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavljaju se poslovi u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; prati i analizira politiku državnih potpora; provodi i nadzire provedbu politike državnih potpora; obavljaju upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; obavljaju upravni i stručni poslovi vezani za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, ovrhe na novčanim sredstvima, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnim ovlastima i alternativnih investicijskih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.