Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

Pomoćnik ministra: 
tel: 01/4591 176
fax: 4591 125

Financijski inspektorat
Predstojnica Financijskog inspektorata: mr.sc. Slavica Pezer Blečić
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 01/6345 317
fax: 6345 320
e-mail kontakt: marija.resetar@mfin.hr

Sektor za financijski i proračunski nadzor
tel: 01/4591 042
e-mail kontakt: nepravilnosti@mfin.hr

Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor
tel: 01/4591 279
fax: 4585 704
e-mail kontakt: mira.sukser@mfin.hr

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
tel: 01/4591 385
fax: 4591 148
e-mail kontakt: mirjana.juric@mfin.hr

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne, stručne, inspekcijske i prekršajne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje devizno poslovanje, platni promet; rad štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, rad stambenih štedionica, rad dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja, rad Financijske agencije uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, pravodobnost i potpunost naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijske poslove pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava koja su doznačena pravnim i fizičkim osobama; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje materijalno i financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuju rokovi ispunjenja novčanih obveza poduzetnika i osoba javnog prava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu sustava putem kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije (u daljnjem tekstu: AFCOS) i neposredne suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF) te s tim u vezi obavlja inspekcijske poslove; koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, surađuje s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim tijelima javne vlasti radi otkrivanja korupcije, prijevara ili nepravilnosti u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, osigurava provedbu neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske, vodi registar o utvrđenim nepravilnostima, izvješćuje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima i poduzetim mjerama; obavlja unutarnju reviziju i unutarnji nadzor za uži dio Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.