Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

Ravnatelj:
tel: 01/4591 176
fax: 4591 125

Financijski inspektorat
Predstojnik Financijskog inspektorata: Željko Sarić
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 01/6345 317
fax: 6345 320
e-mail kontakt: marija.resetar@mfin.hr

Sektor za financijski i proračunski nadzor
tel: 01/4591 042
e-mail kontakt: nepravilnosti@mfin.hr

Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor
tel: 
fax: 4585 704
e-mail kontakt: 

Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova EU-a (AFCOS-služba)
tel: 01/4591 385
fax: 4591 148
e-mail kontakt: nepravilnosti.eu@mfin.hr

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne, stručne, inspekcijske i prekršajne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje devizno poslovanje, platni promet; rad štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, rad stambenih štedionica, rad dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja, rad Financijske agencije uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, pravodobnost i potpunost naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijske poslove pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja financija za koje je posebnim zakonom propisana nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava koja su doznačena pravnim i fizičkim osobama; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje materijalno i financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuju rokovi ispunjenja novčanih obveza poduzetnika i osoba javnog prava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti između tijela u sustavu za zaštitu financijskih interesa EU-a (AFCOS-sustav) te neposredno surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim tijelima javne vlasti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije u RH; obavlja unutarnju reviziju i unutarnji nadzor za uži dio Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.