Okončana savjetovanja

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Javna rasprava trajala je do 11. svibnja 2017.

više

Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu

Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu donosi se na temelju Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine, br. 11/15) već treću godinu za redom. U Akcijskom planu za 2017. godinu definirane su mjere i aktivnosti usmjerene unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj koje će tijekom 2017. godine provoditi javnopravna tijela i druga tijela koja su određena nositeljima pojedinih mjera u Akcijskom planu za 2017. godinu (dalje: dionici). Također, Akcijskom planom je definiran i rok za provedbu tih mjera odnosno aktivnosti, pokazatelji uspješnosti te izvori financiranja. Cilj ovog savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s planiranim mjerama i aktivnostima usmjerenih unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj, koje će provoditi uključeni dionici u 2017. godini te omogućavanja zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje sugestije, komentare i prijedloge za unaprjeđivanje prijedloga mjera i aktivnosti. Javno savjetovanje će trajati 15 dana radi potrebe za što bržim donošenjem podloge za provođenje planiranih mjera i aktivnosti u 2017. godini, kojima se pridonosi povećanju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj.

Javna rasprava trajala je do 23. ožujka 2017.

više

Nova kategorijaNacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja (dalje: Pravilnik). Izmjenama i dopunama Pravilnika nastoji se olakšati provedba postupka isplate obeštećenja na temelju nedostataka zamijećenih u praksi.

Javna rasprava trajala je do 16. ožujka 2017.

više

Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji RH - Švicarska

Sastavljen i potpisan 26. listopada 2004. godine u  Luxembourgu te se od 8. travnja 2009. godine primjenjuje između Europske unije i Švicarske Konfederacije - kao dodatak Sporazumu, u obliku Završnog akta, potpisane su i priložene i dvije zajedničke izjave: 1. Zajednička izjava o pranju novca i 2. Zajednička izjava o suradnji Švicarske konfederacije s Eurojustom i s Europskom pravosudnom mrežom.

Pristupanje Republike Hrvatske Sporazumu o suradnji u skladu je s člankom 6. stavkom 2. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, kojim je predviđeno da se Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju obvezuje pristupiti sporazumima koje su države članice i Europska unija sklopile ili potpisale s jednom ili više trećih zemalja ili s međunarodnom organizacijom.

Slijedom navedenog, Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri EU je 16. ožujka 2015. godine, na prijedlog Ministarstva financija, uputilo obavijest Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije kojom je iskazana namjera Republike Hrvatske da pristupi Sporazumu o suradnji te je također, sukladno članku 47. Sporazuma o suradnji, zatraženo utvrđivanje i dostava vjerodostojne inačice teksta Sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku radi pokretanja unutarnjeg postupka.

Tekst Sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku odobren je 13. srpnja 2015. godine na sastanku Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo te je slijedom toga razmjenom pisama Vijeća Europske unije od 7. listopada 2015. godine i Švicarske Konfederacije od 22. listopada 2015. godine ovjeren tekst Sporazuma o suradnji, u skladu s njegovim člankom 47. stavkom 2., kako bi se mogao smatrati jednako vjerodostojnim u smislu članka 48. istog Sporazuma.

Donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima ispunjavaju se uvjeti za pristupanje Republike Hrvatske Sporazumu o suradnji.

Cilj koji se želi postići donošenjem zakona o potvrđivanju predmetnog Sporazuma je potvrđivanje istog kako bi postao obvezan za Republiku Hrvatsku, osobito uzevši u obzir njegovu pozitivnu svrhu, odnosno pružanje administrativne i uzajamne pravne pomoći u kaznenim stvarima između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, radi borbe protiv prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima država koje su ugovorne strane Sporazuma.
Osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovim Zakonom odnose se na borbu protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima ugovornih stranaka, jačanje administrativne pomoći u tim područjima te pružanje uzajamne pravne pomoći, koja obuhvaća traganja i privremena oduzimanja, osobito u slučajevima krijumčarenja i utaje  u području neizravnog oporezivanja, posebno poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina.

Nadalje, kako Sporazum o suradnji još nije stupio na snagu obzirom da sve države članice nisu provele unutarnji pravni postupak, isti se primjenjuje sukladno članku 44. stavku 3. predmetnog Sporazuma  u kojem stoji kako ugovorna stranka može do stupanja na snagu Sporazuma izjaviti kako smatra da je obvezuje Sporazum u njezinim odnosima sa svakom drugom ugovornom strankom koja je dala istu izjavu.

Prilikom slanja obavijesti iz članka 44. stavka 2. (odnosno prilikom pristupanja Sporazumu),  objavljuje se koja se tijela smatraju središnjim službama, odnosno središnjim tijelima ovlaštenima za obradu zahtjeva za:

- administrativnu pomoć  (članak 11. Sporazuma) – Ministarstvo financija, Sektor za EU
- uzajamnu pravnu pomoć – (članak 27. Sporazuma) – Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslova

Javna rasprava trajala je do 3. ožujka 2017.

više 

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

Javna rasprava trajala je do 27. veljače 2017.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja Pravilnika o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku. Navedeni Pravilnik donosi ministar financija na temelju članka 98. stavka 8. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 19/15). Pravilnikom se propisuje način na koji se mogu priopćiti povjerljive informacije, koje se saznaju tijekom obavljanja profesionalnih aktivnosti propisanih Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 19/15), bilo kojoj drugoj osobi ili tijelu. Navedeni Pravilnik je usklađen sa Smjernicama o pružanju informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA/GL/2016/03) od 19. srpnja 2016. godine.

Javna rasprava trajala je do 25. prosinca 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o dopunama zakona o platnom prometu

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom dopune Zakona o platnom prometu. Zakon o platnom prometu potrebno je dopuniti kako bi se kreditnim institucijama (pružateljima platnih usluga) omogućilo prijenos podataka s potpisanih suglasnosti od pružatelja platnih usluga prema primateljima plaćanja. Navedenim se omogućava kontinuitet pružanja ranije ugovorenih usluga izravnog terećenja u kunama, prema novim Pravilima osnovne HRK SDD sheme prema uzoru na Pravila SEPA sheme za izravno terećenje, uz istovremeno poštivanje instituta bankovne tajne.

Javna rasprava trajala je do 16. prosinca 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Pravilnikom se uređuje dostava Ministarstvu financija prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore, podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analize učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora kao i vođenje i funkcioniranje registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

Prijedlog programa državne potpore, odnosno pojedinačne državne potpore davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu financija u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti, uz popunjen Obrazac Prijava državne potpore te popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

Podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju Ministarstvu financija u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti, uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore, odnosno davatelja potpore male vrijednosti.

Analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz svoje nadležnosti davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu financija na obrascu koji se preuzima na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr, uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore. Analiza i dopis dostavljaju se Ministarstvu financija poštom.

Javna rasprava trajala je do 13. prosinca 2016.

više

Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

Javna rasprava trajala je do 12. prosinca 2016. 

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

Javna rasprava trajala je do 26. studenog 2016.

više 

Nacrt prijedloga Plana normativnih aktivnosti ministarstva financija za 2017. godinu

Javna rasprava trajala je do 19. studenog 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Javna rasprava trajala je do 9. studenog 2016.

više 

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini

Ova Odluka donesena je sukladno članku 21. stavku 6. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (u daljnjem tekstu: Zakon), a gdje je propisano da Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija do 31. listopada tekuće godine, propisuje Odlukom postotak državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju u sljedećoj kalendarskoj godini, odnosno za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini, a sukladno formuli iz članka 21. stavka 2. Zakona.

Javna rasprava trajala je do 14. listopada 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o reviziji

Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) donesen je u 2005. godini, a stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine. Novelom iz 2008. godine provedeno je usklađivanje s Direktivom 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja.

S obzirom na promjene u pravnoj stečevini Europske unije, predlaže se donijeti novi Zakon o reviziji, a koji se usklađuje s:
- Direktivom 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Direktive 2014/56/EU).
Također, ovim Zakonom omogućuje se provedba:
- Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekta od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 537/2014).

Zakonom se uređuje obavljanje revizorskih usluga, osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga, uvjeti za obavljanje revizorskih usluga, izdavanje i ukidanje odobrenja za rad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga, registri, revizijski odbor, nadzor nad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga i drugim subjektima nadzora te se utvrđuje nadležno tijelo i njegove ovlasti.

Javna rasprava trajala je do 15. rujna 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Važeći Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 87/08, 25/12) usklađen je s odredbama Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (Dalje u tekstu: Treća direktiva) i Direktive Komisije 2006/70/EZ.

Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u pravni poredak Republike Hrvatske prenijet će se Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. godine o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (dalje u tekstu: Četvrta direktiva).

Nadalje, Zakonom će se urediti način provođenja Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006.

Javna rasprava trajala je do 1. rujna 2016.

više

Prijedlog Odluke o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti

Sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (COM(2016) 246 final), povećava se najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, u skladu s člankom 26. stavkom 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14). Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o povećanju ili sniženju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, sukladno obavijesti Europske komisije o promjeni iznosa najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (kod tjelesne ozljede odnosno kod oštećenja stvari) koji su preispitani u 2015. godini kako bi se uzele u obzir promjene Europskog indeksa potrošačkih cijena. Cilj savjetovanja je upoznavanje i omogućavanje zainteresiranoj javnosti da da svoje sugestije, komentare i prijedloge.

Javna rasprava trajala je do 18. kolovoza 2016.

više

Nacrt pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Važećim Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 96/15) koji će se početi primjenjivati na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije, proširen je sadržaj bilance u dijelu koji se odnosi na potraživanja i obveze poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima temeljem zahtjeva „Računovodstvene direktive“.

Naime, predloženo je da se financijski izvještaji dopune s pozicijama koje definiraju potraživanja, obveze, prihode i rashode s poduzetnicima unutar grupe i ostalim povezanim poduzetnicima, a što predstavlja dodatni zahtjev u odnosu na zahtjeve „Računovodstvene direktive“ koja propisuje nešto manji opseg zasebnog iskazivanja potraživanja, obveza, prihoda i rashoda i to samo s poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima, dok se isto ne traži za ostale povezane poduzetnike.

S obzirom na dugogodišnju praksu u načinu izvještavanja i praćenja navedenih pozicija temeljem i posljedično činjenicu da poduzetnici navedene zahtjeve vrlo teško mogu u cijelosti ispuniti bez velikih zahvata u računalnim sustavima što iziskuje značajne troškove i nove velike organizacijske promjene te uzimajući u obzir činjenicu da je Porezna uprava u međuvremenu uvela obvezno izvještavanje na obrascu PD-IPO koji djelomično pokriva tražene podatke, predlaže se brisanje opisanih pozicija u cilju rasterećenja poduzetnika, a što je i osnovni cilj „Računovodstvene direktive“.

Javna rasprava trajala je do 27. srpnja 2016.

više

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa

Ministarstvo financija poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa.

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (Narodne novine, broj 156/13) mijenja se i dopunjuje radi:
- usklađivanja s novim propisima koji su stupili na snagu nakon njegovog donošenja (Stečajni zakon i Zakon o stečaju potrošača)
- dodatnog pojašnjenja pojedinih odredbi temeljem upita obveznika dostave podataka u Jedinstveni registar računa o postupanju u praksi
- pojednostavljenja procedure prilikom podnošenja zahtjeva za davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa na način da se briše obveza uporabe pečata na zahtjevu koji podnositelj dostavlja Financijskoj agenciji.

Javna rasprava traje 15 dana zbog hitnosti donošenja predmetnog Pravilnika kako bi se omogućilo otvaranje transakcijskog računa stečajne mase koja je sukladno Stečajnom zakonu upisana u sudski registar i kojoj je Porezna uprava odredila i dodijelila osobni identifikacijski broj.

Javna rasprava trajala je do 14. srpnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja

Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja, donosi se na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o osiguranju depozita (NN, br. 82/15) i Smjernice o obvezama plaćanja na temelju Direktive 2014/49/EU o sustavima osiguranja depozita Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Navedenim Pravilnikom propisuje se postupak odobrenja plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja, kriteriji prhvatljivosti i upravljanje financijskim instrumentima. 

Javna rasprava trajala je do 8. lipnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama

Važećim Zakonom o državnim potporama (NN 47/14) predviđena je uspostava registra državnih potpora i potpora male vrijednosti kojeg bi vodilo Ministarstvo financija, a u koji bi se dostavljali podaci o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama izmijenjuju/dopunjuju se odredbe Zakona o državnim potporama o dostavi podataka Ministarstvu financija, radi osiguranja neometanog funkcioniranja registra. Također, dodaju se odredbe o objavama podataka o programima i pojedinačnim državnim potporama na mrežnim stranicama Ministarstva financija, sve u svrhu transparentnosti.

Javna rasprava trajala je do 1. lipnja 2016.

više  

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu djelomično se potvrđuje Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 134/15) u pogledu primjene na izvještajna razdoblja.

Nadalje,  predlaže se brisanje članka 11. Zakona  u svezi primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana. te se mijenjaju pojedine odredbe Zakona kako ne bi dolazilo do nejasnoća  prilikom njihove primjene u praksi.

Ovim zakonskim prijedlogom omogućit će se rasterećenje poduzetnika u pogledu troškova koje bi uvođenje jedinstvenog okvirnog plana, odnosno prilagodba njihovih sustava zahtijevala.

Javna rasprava trajala je do 31. svibnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/15), a istim se propisuje okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, svrha njegove primjene i odgovorne osobe za primjenu, smjernice za rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te provjera primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola. 

Javna rasprava trajala je do 27. svibnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

Nacrt prijedloga Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju donosi se radi prenošenja Direktive 2014/17/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48EZ i 2013/36EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010. (SL L 60, 28.2.2014). Nacrt prijedloga Zakona uređuje stambeno potrošačko kreditiranje i to: ugovore o stambenom potrošačkom kreditu, informacije i prava vezana uz stambene potrošačke kredite, procjenu kreditne sposobnosti potrošača, pristup kreditnom registru, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetovanja, nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika te zaštitu prava potrošača.

Javna rasprava trajala je do 12. svibnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Prijedlogu pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima.

Prijedlog pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15), a isti propisuje kriterije za imenovanje osobe za nepravilnosti, obveze i način postupanja osobe za nepravilnosti, način i rokove izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način i rokove izvještavanja po provedenim provjerama sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

Javna rasprava trajala je do 29. travnja 2016.

više 

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ

Zakon se donosi kao provedbeni akt Uredbe (EU) Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba br. 596/2014).

Uredbom (EU) br. 596/2014 uspostavlja se zajednički regulatorni okvir za trgovanje na temelju povlaštenih informacija, nezakonito objavljivanje povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (zlouporaba tržišta) kao i mjere za sprječavanje zlouporabe tržišta kako bi se osigurao integritet financijskih tržišta unutar Unije te povećala zaštita ulagatelja i povjerenje u ta tržišta. Osiguravaju se jedinstveni tržišni uvjeti u mjestima i platformama trgovanja.

Javna rasprava trajala je do 25. travnja 2016.

više 

Nacrt prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/15), a istim se propisuju kriteriji za uspostavu unutarnje revizije u javnom sektoru, uvjeti za načine uspostave unutarnje revizije, obveze i odgovornosti u vezi s obavljanjem poslova unutarnje revizije i rezultatima obavljenih revizija te suradnja unutarnjih revizija.

Javna rasprava trajala je do 13. travnja 2016.

više    

Nacrt prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/15), a predmetnim prijedlogom Pravilnika uređuje se obavljanje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna, postupanje po rezultatima obavljenih provjera kvalitete te vođenje dokumentacije o obavljenim provjerama kvalitete.

Javna rasprava trajala je do 30. ožujka 2016.

više 

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting

Uredba (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting donesena (CRA Uredba) je u okviru mjera koje su uslijedile nakon financijske krize radi obnove tržišnog povjerenja i povećanja zaštite ulagatelja. Tom su Uredbom, koja je naknadno izmijenjena 2011. i 2013. godine, agencijama za kreditni rejting uvedeni zahtjevi o registraciji i odobrenju za rad od strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), kao i pravila o sukobu interesa, transparentnosti i obvezi objavljivanja.

Ovim se Prijedlogom Zakona omogućuje provedba Uredbe (EU) br. 1060/2009, odnosno određuje se tijelo nadležno za provedbu navedene Uredbe, zatim određuju se sektorska nadležna tijela te prekršajne odredbe za postupanje protivno članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1060/2009.

Javna rasprava trajala je do 25. ožujka 2016.

više  

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Republika Hrvatska u obvezi je, kao i sve druge države članice Europske unije, donijeti provedbeni akt u vezi Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica do 9. lipnja 2016. Navedena Uredba je stupila na snagu  8. lipnja 2015. i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Slijedom toga, izrađen je Nacrt prijedloga novog Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa, u kojem su u postojeći Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa ("Narodne novine", br. 54/2013.), unesene odredbe kojima se određuju tijela nadležna za provođenje nadzora nad primjenom odredbi ove Uredbe, tijela za izvansudske pritužbene postupke i postupke izvansudskog rješavanja sporova, te prekršaji za postupanje protivno ovoj Uredbi. Nastavno na definirane obveze implementiranja navedenih dijelova Uredbe (EU) 2015/751, a zbog opsega dopuna koje je potrebno propisati, pristupilo se izradi novog Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa.

Javna rasprava trajala je do 18. ožujka 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o koncesijama

Ministarstvo financija ima obvezu uskladiti Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 143/2012) s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na osiguranje potpune primjene Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o dodjeli ugovora o koncesijama, čime se ujedno osigurava potpuna primjena paketa mjera javne nabave u području koncesija (tzv. Public procurement package).

Obveza je podizanje razine učinkovitosti i ekonomičnosti sustava davanja koncesija radi osiguranja svih koristi koje proizlaze iz područja koncesija prvenstveno glede financijskih efekata sa stajališta proračunskih prihoda i u kojem mehanizmu osnovnu ulogu čini nadzor koji treba kontinuirano vršiti davatelj koncesija nad koncesionarom.

Javna rasprava trajala je do 18. veljače 2016.

više 

Nacrt prijedloga Zakonom o izmjeni Zakona o faktoringu

Zakonom  o izmjeni Zakona o faktoringu potvrđuje se Uredba o izmjeni zakona o faktoringu (Narodne novine, br. 85/15), a kojim se predlaže izmjena članka 117. stavka 2. Zakona o faktoringu (Narodne novine br., odnosno produljenje roka do 31. ožujka 2016. godine, a u kojem su se pravne osobe, koje na dan stupanja na snagu Zakona obavljaju poslove faktoringa i upisane su u sudski registar, dužne uskladiti sa Zakonom.

Ovim zakonskim prijedlogom omogućit će se održavanje faktoring tržišta u postojećem gospodarskom i financijskom okruženju Republike Hrvatske, a faktoring društvima, odnosno i malim i srednjim poduzetnicima omogućit će se realno, odnosno dulje razdoblje prilagodbe, uzimajući u obzir gospodarske i financijske prilike u Republici Hrvatskoj. Također, omogućit će se očuvanje postojećeg faktoring tržišta, posebice u fazi relativno zahtjevnih gospodarskih i financijskih prilika u Republici Hrvatskoj te će se poticati stabilnost gospodarskog sustava Republike Hrvatske u cijelosti, na način da do 31. ožujka 2016. godine, svoje aktivnosti koncentrira na operativno poslovanje i održavanje svoje financijske stabilnosti, a posredno i stabilnosti gospodarstva Republike Hrvatske u cijelosti te da do isteka navedenog roka stekne financijske i tehničke uvjete za udovoljenje svim uvjetima iz Zakona.

Javna rasprava trajala je do 18. veljače 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Prijedlogu pravilnika o kriterijima za imenovanje osobe za nepravilnosti, obvezama i načinu postupanja osobe za nepravilnosti, načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima.

Prijedlog pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15), a isti propisuje kriterije za imenovanje osobe za nepravilnosti, obveze i način postupanja osobe za nepravilnosti, način i rokove izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način i rokove izvještavanja po provedenim provjerama sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

Javna rasprava trajala je do 2. veljače 2016.

više

Nacrt prijedloga Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji komunikacija s nadležnim europskim institucijama značajno je porasla, kako u opsegu tako i u učestalosti. U toj je komunikaciji, kao i u razmjeni iskustava, stavova i mišljenja, primijećeno kako određene odredbe Zakona treba dodatno prilagoditi i uskladiti sa smjernicama Europske agencije za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala (ESMA), odnosno ujednačiti s europskom praksom. Nakon donošenja Zakona i njegova stupanja na snagu, u primjeni se također uvidjelo kako je pojedine, manje dijelove Zakona potrebno uskladiti s odredbama drugih relevantnih zakona u Republici Hrvatskoj.

Javna rasprava trajala je do 1. veljače 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15), a istim se propisuje okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, smjernice za rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te provjera primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola.

Javna rasprava trajala je do 26. siječnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/15), a istim se uređuju kriteriji za uspostavu unutarnje revizije u javnom sektoru, uvjeti za načine uspostave unutarnje revizije, definiranje obveza i odgovornosti u vezi s obavljanjem poslova unutarnje revizije i rezultatima obavljenih revizija te suradnja unutarnjih revizija.

Javna rasprava trajala je do 22. siječnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/15), a istim se propisuje oblik i vođenje Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor, obveznici dostave podataka i podnošenje zahtjeva za upis podataka u registar, sadržaj registara te izvatka iz registara, kao i provjera upisanih podataka u registrima.

Javna rasprava trajala je do 20. siječnja 2016.

više  

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu podnošenja Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama

Pravilnik o načinu podnošenja Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama donosi se na temelju članka 16. stavka 7. Zakona o osiguranju depozita (Narodne novine, br. 82/15) te se njime detaljnije propisuju način i uvjeti pod kojima kreditna institucija može podnijeti Zahtjev za povećanje solventnosti i likvidnosti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. 

Javna rasprava trajala je do 12. siječnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15), a predmetnim prijedlogom Pravilnika se uređuju ciljevi obavljanja provjere kvalitete, planiranje obavljanja povremene provjere kvalitete, osobe koje obavljaju povremenu provjeru kvalitete, opseg, način i izvještavanje o obavljenoj povremenoj provjeri kvalitete te vođenje dokumentacije o obavljenim provjerama kvalitete.

Javna rasprava trajala je do 7. siječnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o obvezama kreditnih institucija u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

Pravilnik o obvezama kreditnih institcija u svrhu osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja donosi se na temelju 6. stavka 7., članka 18. stavaka 6. i 7., članka 19. stavka 6. i članka 20. stavka 11. Zakona o osiguranju depozita (Narodne novine, br. 82/15) te se njime detaljnije uređuju propisane obveze kreditnih institucija iz Zakona o osiguranju depozita te se detaljnije propisuje postupak isplate obeštećenja.

Javna rasprava trajala je do 3. siječnja 2016.

više

Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o koncesijama

Javna rasprava trajala je do 30. prosinca 2015.

više

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire) se u zakonodavni okvir Republike Hrvatske implementira izmjena Direktive o konačnosti namire koja je uvjetovana Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012. Uredba br. 909/2014 je objavljena u Službenom listu Europske unije dana 28. kolovoza 2014 godine, stupila je na snagu dana 17. rujna 2014. godine, a u članku 70. mijenja i dopunjuje Direktivu o konačnosti namire, vezano za nadležno tijelo koje države članice obavještavaju o nacionalnim sustavima za plaćanje i za namiru financijskih instrumenata.

Javna rasprava trajala je do 28. prosinca 2015.

više

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012  (u daljnjem tekstu: Uredba br. 909/2014) je objavljena u Službenom listu Europske unije dana 28. kolovoza 2014 godine, a stupila je na snagu dana 17. rujna 2014. godine. U zakonodavnom okviru Republike Hrvatske ovo područje je do sada u najvećem dijelu bilo uređeno odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013 i 159/2013; u daljnjem tekstu: ZTK), te će iz tog razloga biti potrebno važeće odredbe ZTK staviti van snage, ali tek nakon isteka roka od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu svih regulatornih tehničkih standarda donesenima u skladu s člancima 17., 26., 45., 47., 48. i, prema potrebi, člancima 55. i 59. Uredbe br. 909/2014. Naime, Uredba br. 909/2014 za najveći broj odredbi koje se tiču središnjih depozitorija vrijednosnih papira previđa odgođenu primjenu, s tim da se u tom razdoblju i dok se središnji depozitoriji vrijednosnih papira ne autoriziraju sukladno odredbama ove Uredbe br. 909/2014, nastavljaju primjenjivati odredbe nacionalnog zakonodavstva država članica.

Javna rasprava trajala je do 28. prosinca 2015. 

više

Nacrt prijedloga Naputka o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor

Javna rasprava trajala je do 23. prosinca 2015. 

više

Nacrti prijedloga podzakonskih propisa temeljem Zakona o računovodstvu

Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja što kvalitetnijih propisa te omogućavanja zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje sugestije, komentare i prijedloge za unaprjeđivanje regulatornog okvira iz područja računovodstva. 

Savjetovanje o nacrtu prijedloga pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja

više

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

više

Savjetovanje o nacrtu prijedloga pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupka provjere i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

više

Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja

više

Savjetovanje o nacrtu Prijedloga pravilnika o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja

više

Javna rasprava trajala je do 11. prosinca 2015. 

Nacrt prijedloga Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru. Nacrt prijedloga Kodeksa izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 78/15), a predmetnim Kodeksom utvrđuju se načela i pravila ponašanja koja su, unutarnji revizori dužni primjenjivati prilikom obavljanja poslova unutarnje revizije u javnom sektoru.

Javna rasprava trajala je do 30. studenog 2015.

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, drugi krug savjetovanja

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Prijedlogu Pravilnika o sustavu financijskog upravljan