Javni dug

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Pravni i institucionalni okvir za upravljanje javnim dugom

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i br. 136/12) propisuje zakonodavni i institucionalni okvir upravljanja javnim dugom. Njime je utvrđen obuhvat javnog duga, ciljevi upravljanja javnim dugom, uvjeti i ovlasti zaduživanja te obveze izvještavanja.

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, koji se donosi svake godine i odnosi se na slijedeću proračunsku godinu, utvrđuje iznos novog zaduživanja, kao i obveza s osnove tekućih otplata državnog duga.

Obuhvat javnog duga

Zakon o državnom proračunu državni dug definira kao dug središnjeg proračuna, a javni dug kao dug općeg proračuna. 
Središnji proračun jest državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

Opći proračun je definiran kao središnji proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ciljevi upravljanja javnim dugom

Ciljevi upravljanja javnim dugom su:

  • zadovoljavanje financijskih potreba države, uključujući podmirivanje dospjelih obveza
  • postizanje najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz prihvatljivu razinu rizika
  • promicati razvoj domaćeg tržišta kapitala

Zaduživanje s ciljem osiguranja potreba za financiranjem utvrđenih državnim proračunom uz postizanje najnižeg troška financiranja provodi se putem:

  • aukcije trezorskih zapisa
  • kratkoročna i dugoročna kreditna zaduženja
  • izdavanjem obveznica
     

Aukcije trezorskih zapisa

Ministarstvo financija izdaje trezorske zapise na aukcijama koje organizira u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa.

Aukcije trezorskih zapisa se održavaju u skladu s objavljenim godišnjim kalendarom izdavanja trezorskih zapisa.

Ministarstvo financija putem Bloomberg Aukcijskog Sustava najkasnije dva radna dana prije održavanja aukcije trezorskih zapisa raspisuje aukciju. Poziv za sudjelovanje na aukciji trezorskih zapisa objavljuje se i na web stranici Ministarstva financija.

Ponudu za kupnju trezorskih zapisa sudionici na aukciji putem Bloomberg Aukcijskog Sustava mogu poslati u vremenskom periodu navedenom u pozivu za sudjelovanje na aukciji. Ponude za kupnju trezorskih zapisa rangiraju se u skladu s visinom ponuđene diskontirane cijene, počevši od najviše prema najnižoj cijeni. Utvrđuje se najniža prihvatljiva diskontirana cijena, te u skladu s istom određuje se jedinstvena prodajna cijena za cijelu seriju izdanja.

Nakon zaključivanja aukcije, investitori su automatski putem BAS-a obaviješteni o rezultatima aukcije. Statistika aukcije trezorskih zapisa objavljuju se i na web stranicama Ministarstva financija.

Izdavanje obveznica

Obveznice predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Republike Hrvatske, međusobno su ravnopravne i najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim obvezama Republike Hrvatske, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa.

Ministarstvo financija izdaje obveznice u skladu s godišnjim planom izdanja.

Dosadašnja praksa izdavanja obveznica u Republici Hrvatskoj provodi se putem sindikata domaćih banaka kao aranžera izdanja.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija donosi odluku o izdanju obveznica uz aranžere izdanja čija je ponuda bila najbolja.

Sve izdane obveznice Republike Hrvatske uvrštene su u prvu kotaciju Zagrebačke burze.