Bankarstvo, računovodstvo i revizija

Slika /slike/medun-suradnja/Organigram 2024.jpg
Aktivnosti:
  • stručni nositelj izrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava, platnog sustava, osiguranja depozita, ovrhe na novčanim sredstvima, potrošačkog kreditiranja i stambenog potrošačkog kreditiranja, propisa o sustavu financijskog i nefinancijskog izvještavanja, računovodstva i revizije i financijskog osiguranja;
  • stručni nositelj izrade nacrta prijedloga zakona i propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Financijske agencije, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava i koordinira zaštitu potrošača u financijskom sustavu;
  • priprema mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije;
  • praćenje rada nadležnih tijela Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije u području usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Sektora s pravnom stečevinom Europske unije;
  • priprema stajališta Republike Hrvatske o pitanjima iz djelokruga Sektora, priprema materijala i informacija za sastanke Vijeća za gospodarstvo i financije, Odbora za gospodarstvo i financije, Europsko vijeće i Odbora za financijske usluge;
  • priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i provedbenih propisa iz djelokruga Sektora;
  • izrada rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Sektora;
  • suradnja s tijelima državne uprave i drugim javnopravnim tijelima vezano uz pitanja iz djelokruga Sektora;
  • odgovara na upite u vezi s primjenom propisa iz djelokruga rada Sektora
  • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga