Trgovačka društva

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

Sektor za analizu poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu ustrojen je s ciljem učinkovitog praćenja poslovanja trgovačkih društava i pravnih osoba koje čine državnu imovinu iz perspektive države kao vlasnika, ali i investitora. Temeljem Upute za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu, Sektor prikuplja podatke za navedena društva i pravne osobe koji se potom elektronički pohranjuju. Na taj način uspostavljena je standardizacija godišnjeg i srednjoročnog planiranja poslovanja te tromjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja, uz definirane rokove dostave. Prikupljeni planovi i izvještaji o poslovanju izvor su podataka koji se pohranjuju u kreiranu bazu podataka, a na temelju čega Sektor analizira poslovne rezultate (Račun dobiti i gubitka), financijski položaj (Bilanca) te ostvarenje novčanih tokova društava, prati godišnja i tromjesečna izvješća o poslovanju društava i uspoređuje iste s njihovim planovima. U okviru poslova procjene rizika i fiskalnog učinka na državni proračun, Sektor prikuplja podatke o procjeni ostvarene dobiti, odluke o raspodjeli dobiti/pokriću gubitka i uplate dijela dobiti u državni proračun na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u državni proračun Republike Hrvatske. Sektor vodi evidenciju o potencijalnim obveznicima uplate dobiti, odnosno o potencijalnim izuzećima.

e-mail kontakt: sektorTD@mfin.hr
e-mail kontakt: izvjesca-td-jlprs@mfin.hr