Međunarodne financijske institucije

Slika /slike/medun-suradnja/medunarodne.jpg
Republika Hrvatska punopravna je članica grupe Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), Inter-američke razvojne banke (IDB), Europske investicijske banke (EIB), Azijske infrastrukturne investicijske banke (AIIB) i Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM). Dana 28. prosinca 1992. godine tadašnji Zastupnički dom Hrvatskog Sabora izglasao je Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije (NN 89/1992). Ovaj Zakon postao je temelj za buduća pravna uređivanja odnosa s međunarodnim financijskim institucijama te je temeljem njega Republika Hrvatska prihvatila članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu,  Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Međunarodnom udruženju za razvoj i u Agenciji za multilateralne garancije investicija. U skladu sa zakonima o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u grupi Svjetske banke, EBRD-a, IDB-a i CEB-a (NN br. 89/1992, NN br. 25/1993, NN br. 94/1993 i NN-MU br. 8/1997), Zakonom o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke koji uređuje aktivnosti EIB-a u Republici Hrvatskoj (NN-MU br. 6/2001), Zakonom o potvrđivanju Statuta Azijske infrastrukturne investicijske banke (NN-MU br. 7/2021) i Zakonom o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma (NN-MU 2/2023), Ministarstvo financija je tijelo nadležno za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama (MFI), a za Međunarodni monetarni fond to je Hrvatska narodna banka. U okviru svog djelokruga, Ministarstvo financija razvija i provodi suradnju s MFI, organizacijama i njihovim upravnim i stručnim tijelima.
 
Na temelju Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN br. 58/2006), Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (NN br. 33/2007) te već spomenutim zakonima o članstvu u MFI, odgovornost za sveukupnu suradnju s MFI ima nacionalni koordinator koji je po funkciji ministar financija te je nadležan za koordiniranje i nadzor provedbe poslova upravljanja sustavom i nadzor provedbe projekata. Navedeni poslovi u nadležnosti su Uprave za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, odnosno Sektora za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose Ministarstva financija.
 
Karakter suradnje s MFI je dvostran: s jedne strane uključuje različite oblike potpore MFI razvoju Republike Hrvatske, a s druge strane suradnja podrazumijeva i doprinos Republike Hrvatske rješavanju globalnih razvojnih izazova. Dakle Republika Hrvatska, putem MFI, djeluje i kao zemlja korisnik programa i instrumenata tih institucija, ali i kao zemlja donator koja pruža potporu radu MFI u skladu s vlastitim ekonomskim i drugim kapacitetima te razvojnim interesima. U kontekstu zemlje korisnice razvojne pomoći suradnja s MFI temelji se na zajedničkim strategijama i politikama Vlade Republike Hrvatske i navedenih institucija u svrhu rješavanja različitih razvojnih izazova. Što se pak tiče uloge zemlje donatora, suradnja se temelji na strategijama i politikama Vlade Republike Hrvatske usuglašenim sa strateškim okvirom razvojne suradnje Europske unije te s MFI i drugim međunarodnim organizacijama.
 
MFI su značajan partner pri financiranju i sufinanciranju javnih i privatnih projekata i programa u Republici Hrvatskoj. U tu svrhu MFI koriste instrumente s povoljnijim financijskim uvjetima od tržišnih, a koji se očituju kroz niže kamatne stope, dužu ročnost i duže periode počeka na otplatu glavnice. Najčešće se primjenjuju financijski instrumenti u obliku povoljnih dugoročnih zajmova, okvirnih kreditnih linija, garancija, bespovratnih sredstava za pripremu, provedbu i upravljanje provedbom tih projekata i programa, kao i za sufinanciranje projekata EU fondova i drugih nacionalnih i međunarodnih institucija.