Lokalna samouprava

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.
 
Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).
Upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je na temelju navedenih zakonskih propisa i ovih Uputa dužno izraditi svoje upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz svoje nadležnosti te ih dostaviti svojim upravnim tijelima i  proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

U Narodnim novinama broj 73/21 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_73_1371.html) od 30. lipnja 2021. objavljen je Naputak o izmjeni i dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kojim je propisan rok za povrat preostalog dijela zajma isplaćenog jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna za 2019. do 31. prosinca 2021. godine. 


Naputak o dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

U Narodnim novinama broj 5/21 od 20. siječnja 2021. objavljen je Naputak o dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: Naputak o dopuni Naputka) kojim je dana mogućnost odgode povrata preostalog dijela zajma isplaćenog jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, odnosno na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije za koje je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresu (Narodne novine, br. 1/21) proglasila katastrofu. 

Zahtjev za odgodu povrata preostalog dijela zajma dostavlja se Ministarstvu financija na adresu elektroničke pošte: maja.ivezic@mfin.hr u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Naputka o dopuni Naputka.

Beskamatni zajam iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Naputkom o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda propisuju se način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata beskamatnog zajma. Sukladno navedenom Naputku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svoje zahtjeve za beskamatni zajam iz državnog proračuna dostavljaju Ministarstvu financija na e-mail adresu: beskamatnizajam@mfin.hr

Sastavni dio Naputka su: Prilog 1 Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti te Prilog 2 Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda.

Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 18. prosinca 2020. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda (Prilog 2).

Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_130_2467.html

Prilog 2 Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.

Preporuke za definiranje programa prilikom izrade proračuna

 • Razvoj civilnog društva 
 • Zaštita prava nacionalnih manjina 
 • Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom 
 • Javna uprava i administracija 
 • Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 
 • Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 
 • Potpora poljoprivredi 
 • Razvoj i sigurnost prometa 
 • Održavanje komunalne infrastrukture 
 • Upravljanje imovinom 
 • Jačanje gospodarstva 
 • Visoko obrazovanje 
 • Poticanje razvoja turizma 
 • Zaštita okoliša 
 • Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 
 • Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 
 • Predškolski odgoj 
 • Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 
 • Razvoj sporta i rekreacije 
 • Promicanje kulture 
 • Socijalna skrb 
 • Zdravstvo