Carinska uprava

Ravnatelj: Mario Demirović
A. Humboldta 4a, Zagreb
tel: 6211 382
fax: 6211 011, 6211 012
e-mail kontakt: ured-ravnatelja@carina.hr

Web stranica carine: ovdje

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite; donosi mjere za njihovu provedbu; organizira i nadzire rad carinske službe; prati i obrađuje podatke o izvozu, uvozu i provozu; obavlja carinski nadzor u robnom i putničkom prometu s inozemstvom; primjenjuje međunarodne ugovore o trgovini i bilateralne sporazume te ugovore iz područja međunarodnoga cestovnog prometa; obavlja provjeru fizičkih i pravnih osoba u skladu s carinskim, trošarinskim i drugim propisima na cijelom području Republike Hrvatske; odobrava i provodi carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe; prati naplatu prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu, odnosno pri puštanju u potrošnju, te poduzima mjere za osiguranje njihove naplate; obavlja nadzor i kontrolu obračuna i naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu odnosno pri puštanju u potrošnju; obavlja poslove prisilne naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja; obavlja devizno-valutnu kontrolu u međunarodnome putničkom prometu s inozemstvom; sprječava i otkriva carinske i devizne prekršaje i prekršaje u pogledu trošarina i posebnih poreza i kaznena djela u carinskim i trošarinskim stvarima, te posebnih poreza; vodi upravni i prekršajni postupak zbog povreda carinskih i trošarinskih propisa i propisa o posebnim porezima, te podnosi zahtjeve i poduzima druge radnje za provedbu prekršajnog i kaznenog postupka; priprema stručne podloge za podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje rada i djelatnosti Carinske uprave; brine o izgradnji, održavanju i modernizaciji carinskih objekata; obavlja poslove koje se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti djelatnika Carinske uprave; provodi prvostupanjsko i drugostupanjsko disciplinsko sudovanje; organizira stručno obrazovanje i usavršavanje carinskih službenika i namještenika te sudjeluje u provedbi državnih stručnih ispita za službenike; nadzire rad međunarodnih otpremnika; provodi stručne ispite i izdaje odobrenja za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva; surađuje s inozemnim carinskim službama i međunarodnim organizacijama u rješavanju carinskih pitanja; obavlja i poslove koji su joj na temelju posebnih propisa stavljeni u djelokrug; obavlja i druge poslove koje joj odredi ministar.

Prikaz unutarnjeg ustrojstva Carinske uprave
 


Carinski prihodi čine značajan dio ukupnih prihoda državnog proračuna. U strukturi naplaćenih carinskih prihoda zastupljeni su prihodi od trošarina, posebnih poreza, carina i carinskih pristojba, PDV -a pri uvozu, te ostali prihodi poput novčanih kazni, carinskih pristojbi u gotovom novcu, manipulativni troškovi i slično

Na stranicama Carinske uprave možete pronaći:

- Servise kao što su: Zajednička Carinska tarifaAplikacije za otpremnike
Propise vezane za carinski sustav
Propise o trošarinama i posebnim porezima
Naputke vezane za carinski i trošarinski sustav (prema područjima, godinama te primjeni u EU)
e-carina
Vijesti i novosti iz nadležnosti CU

Također možete pronaći i druge važne informacije vezane za carinski sustav RH
Kontakti: Adresar Carinske uprave

Pozivni centar Carinske uprave:
- 0800 1 222: prijave nezakonitih radnji
- (01) 65 11 888: e-carina Helpdesk
Obrazac za prijavu korupcije