Upute - Otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova

Sukladno odredbi članka 24. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne Novine, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, u daljnjem tekstu Zakon o naknadi) te članka 13. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne Novine, broj 69/97, 105/99, 64/00) Fond za naknadu oduzete imovine ovlašten je prodavati nacionalizirane i konfiscirane stanove prijašnjim nositeljima stanarskog prava odnosno zaštićenim najmoprimcima.

Također, zahtjevi za otkup navedenih stanova podnosili su se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o naknadi, odnosno između 1. siječnja i 1. travnja 1997. godine, i to Fondu u stambenom gospodarstvu odnosno pravnoj osobi koja je obavljala poslove iz nadležnosti Fonda, općine odnosno grada prema mjestu gdje se stan nalazi.

Stoga se za otkup stana Fondu za naknadu oduzete imovine mogu obratiti osobe koje su nekad bili nositelji stanarskog prava, odnosno danas imaju položaj zaštićenih najmoprimaca te su podnijele zahtjev u gore navedenom roku.

Nadalje, ugovor o prodaji stana sklapa se pod uvjetima propisanim Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne Novine, broj 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 28/95 i 11/96), te je stoga za otkup stana potrebno dokazati i ispunjavanje svih ostalih pretpostavki za otkup stana propisanih navedenim Zakonom.

Uz zahtjev za otkup stana koji se podnosi Fondu za naknadu oduzete imovine potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. original ili ovjerenu presliku isprave kojom se dokazuje da ste nositelj stanarskog prava na predmetnom stanu odnosno original ili ovjerenu presliku ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, sklopljenog na neodređeno vrijeme
 2. dokaz da ste zahtjev za otkup predmetnog stana podnijeli u roku propisanom člankom 24. Zakona o naknadi odnosno u razdoblju između 1. siječnja i 1. travnja 1997. godine, u originalu ili ovjerenoj preslici
 3. povijesni zemljišno-knjižni izvadak za zgradu u kojoj se nalazi predmetni stan
 4. zemljišno-knjižni izvadak za zgradu u kojoj se nalazi predmetni stan, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana
 5. izvod iz posjedovnog lista iz kojeg će biti razvidna adresa zgrade u kojoj se nalazi predmetni stan, kao i identifikacija katastarske cestice sa zemljišno-knjižnom domovnicu
 6. uvjerenje o prebivalištu, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne starije od 30 dana
 7. potvrdu zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda da Vi i Vaš bračni drug niste vlasnici useljive kuće ili drugog stana u istom mjestu, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne starije od 30 dana
 8. uvjerenje katastra da Vi i Vaš bračni drug niste evidentirani kao posjednici u katastru zemljišta u istom mjestu, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne starije od 30 dana
 9. ovjerenu suglasnost Vašeg bračnog druga da stan možete otkupiti u svoje ime, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 30 dana
 10. ovjerenu izjavu da niste otkupili drugi stan temeljem odredaba Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne Novine, broj 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 28/95) odnosno temeljem odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne Novine, broj 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), ne stariju od 30 dana
 11. ovjerenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da niste pokrenuli sudski postupak radi otkupa predmetnog stana te da nemate saznanja da se glede predmetnog stana vodi sudski postupak, ne stariju od 30 dana
 12. original ili ovjerenu presliku uvjerenja nadležnog ureda iz kojeg je razvidno da glede predmetnog stana nije podnijet zahtjev za povrat, ne starijeg od 30 dana, odnosno original ili ovjerenu presliku pravomoćnog rješenja kojim je isti odbijen ili odbačen, ukoliko se zahtjev za otkup stana odnosi na stan u konfisciranoj zgradi
 13. original ili ovjerenu presliku potvrde općine odnosno grada u kojem se nalazi stan da je plaćena sva dospjela zaštićena najamnina glede predmetnog stana, ne starije od 30 dana
 14. izračun cijene stana, za površinu koja je navedena u ispravi kojom se dokazuje svojstvo nositelja stanarskog prava, odnosno zaštićenog najmoprimca, izrađen od strane Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, Zagreb, Savska cesta 1