Državni proračun 2020. godina

Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 14. studenog 2019. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 117 od 2. prosinca 2019. godine.

Opći dio
Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu  

Obrazloženja državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu


Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu