Strateško planiranje

Provedbeni program Ministarstva financija 2021. - 2024.


Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 89/18), ministar financija donio je Provedbeni program Ministarstva financija 2021.-2024.

Strateški plan Ministarstva financija 2020. - 2022.  
 
Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija je izradilo Strateški plan Ministarstva financija 2020. - 2022.


Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2020. - 2022.  
 
Ministarstvo financija svake godine sastavlja uputu za izradu strateških planova sa svrhom osiguranja jednoobraznog i ujednačenog pristupa izradi strateških planova. I u ovom ciklusu strateškog planiranja za razdoblje 2020. - 2022. potrebno je posebnu pozornost obratiti definiranju novih načina ostvarenja, odnosno reformskih mjera, koji se direktno preuzimaju u nacionalni program reformi.

Napominjemo da je u prosincu 2017. usvojen novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/2017). Navedenim Zakonom uređuje se sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja. Novim Zakonom uvode se i novi akti strateškog planiranja koji uključuju, između ostalog i Provedbene programe središnjih tijela državne uprave koji će se sukladno članku 52. stavku 2. Zakona prvi puta izrađivati u 2020. za razdoblje važenja od 1. siječnja 2021. S tim u vezi, posljednje dvije godine ciklusa strateškog planiranja 2020. - 2022., odnosno 2021. i 2022. koja se priprema prema ovim Uputama, bit će potrebno u 2020. uskladiti s novim aktima strateškog planiranja za koje će osnova biti novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Strateški plan Ministarstva financija 2019. - 2021.  

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija je izradilo Strateški plan Ministarstva financija 2019. - 2021.


Uputa za izradu strateških planova 2019. - 2021.

Ministarstvo financija svake godine sastavlja uputu za izradu strateških planova sa svrhom osiguranja jednoobraznog i ujednačenog pristupa izradi strateških planova. I u ovom ciklusu strateškog planiranja za razdoblje 2019. - 2021. potrebno je posebnu pozornost obratiti definiranju novih načina ostvarenja, odnosno reformskih mjera, koji se direktno preuzimaju u nacionalni program reformi.

Skrećemo pozornost da je u prosincu 2017. usvojen novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/2017). Navedenim Zakonom uređuje se sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja. Novim Zakonom uvode se i novi akti strateškog planiranja koji uključuju, između ostalog i Provedbene programe središnjih tijela državne uprave koji će se sukladno članku 52. stavku 2. Zakona prvi puta izrađivati u 2020. za razdoblje važenja od 1. siječnja 2021. S tim u vezi, posljednju godinu ciklusa strateškog planiranja 2019. - 2021., odnosno 2021. koja se priprema prema ovim Uputama, bit će potrebno u 2020. uskladiti s novim aktima strateškog planiranja za koje će osnova biti novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.


Strateški plan Ministarstva financija 2018. - 2020.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija je izradilo Strateški plan Ministarstva financija 2018. - 2020.


Strateški plan Ministarstva financija 2018. - 2020.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija je izradilo Strateški plan Ministarstva financija 2018. - 2020.

Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2018. - 2020.

Ministarstvo financija svake godine sastavlja uputu za izradu strateških planova sa svrhom osiguranja jednoobraznog i ujednačenog pristupa izradi strateških planova. U ovom ciklusu strateškog planiranja za razdoblje 2018. - 2020. potrebno je posebnu pozornost obratiti definiranju novih načina ostvarenja, odnosno reformskih mjera, koji se direktno preuzimaju u Nacionalni program reformi.


Strateški plan Ministarstva financija 2017. - 2019.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija je izradilo Strateški plan Ministarstva financija 2017. - 2019.


Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2017. - 2019.

U posljednjih godinu dana na proračunske procese, a posebice proces izrade Državnog proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu značajno je utjecalo održavanje parlamentarnih izbora. Izradi Državnog proračuna za 2016. godinu pristupilo se tek u ožujku 2016. godine. Samim time je i proces strateškog planiranja, kao prvi korak u procesu izrade proračuna, morao biti u određenoj mjeri prilagođen. Raspuštanje Hrvatskog sabora i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih utjecalo je na daljnje promjene procesa izrade državnog proračuna za naredno trogodišnje razdoblje, posebice strateško planiranje.

Slijedom navedenog u ovom trenutku potrebno je postojeće ciljeve i načine ostvarenja koji proizlaze iz utvrđenog zakonodavnog okvira ili iz već preuzetih višegodišnjih ugovornih obveza, revidirati kao pripremnu radnju.

Daljnje upute i rokovi za izradu i dostavu strateških planova za razdoblje 2017. - 2019., koje će biti potrebno dostaviti ovjerene od strane čelnika, bit će dani po održavanju parlamentarnih izbora u rujnu 2016., a prije izrade državnog proračuna za 2017. godinu.


Strateški plan Ministarstva financija 2016. - 2018.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija je izradilo Strateški plan Ministarstva financija 2016. - 2018.


Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2016. - 2018.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 15/15) proračunski proces Republike Hrvatske usklađen sa Europskim semestrom budući da je Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, dužna na godišnjoj razini donositi dva ključna dokumenta - program konvergencije i nacionalni program reformi. Slijedom toga, strateški planovi izrađeni na temelju ove Upute, kao prvi korak u procesu izrade proračuna, više neće biti osnova za izradu strategije vladinih programa za trogodišnje razdoblje već nacionalnog programa reformi i programa konvergencije.


Strateški plan Ministarstva financija 2015. - 2017. 

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12), Ministarstvo financija je izradilo Strateški plan Ministarstva financija za razdoblje 2015. - 2017.
Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2015.-2017.

U prošlom ciklusu strateškog planiranja po prvi puta načini ostvarivanja grupirali su se na postojeće i nove, u ovom ciklusu naglasak će biti na njihovom revidiranju s obzirom da se pokazalo da ih je većina obveznika pogrešno grupirala. Budući da je Republika Hrvatska ove godine po prvi puta izradila Nacionalni program reformi (koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 24. travnja 2014.) strateški planovi obveznika moraju uključivati mjere i pokazatelje uspješnosti predviđene Nacionalnim programom reformi iz njihova djelokruga.
Strategija Vladinih Programa za razdoblje 2014. - 2016.

Provedba Strategije Vladinih programa za razdoblje 2014. - 2016. predviđena je kroz ostvarenje dvanaest općih ciljeva: 1. makroekonomska i gospodarska stabilnost, 2. optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva, 3. ravnomjerni regionalni razvoj, 4. jačanje socijalne pravednosti, 5. zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, 6. poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, 7. zaštita okoliša i prostorni razvoj,  8. konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor, 9. podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, 10. jačanje pravne države i vladavine prava, 11. održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini i 12. daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske i očuvanje nacionalnog identiteta.

Riječ je o dugoročnim ciljevima koji se ne mogu mijenjati iz godine u godinu. Njihovim rangiranjem ukazuje se na prioritete koje će Vlada Republike Hrvatske imati u narednom trogodišnjem razdoblju i u skladu s tim alocirati sredstva u državnom proračunu. Strateški plan Ministarstva financija za razdoblje 2014. - 2016.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12), Ministarstvo financija je u lipnju 2013. godine izradilo Strateški plan Ministarstva financija za razdoblje 2014. - 2016.
Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2014.-2016. 

Ministarstvo financija svake godine sastavlja uputu za izradu strateških planova sa svrhom osiguranja jednoobraznog i ujednačenog pristupa izradi strateških planova. Sa svrhom povećanja transparentnosti procesa strateškog planiranja u ovom ciklusu strateškog planiranja pojednostavljuje se sama izrada i sadržaj strateških planova. U ovom ciklusu strateškog planiranja naglasak će biti na utvrđivanju novih i revidiranju postojećih načina ostvarenja i pokazatelja uspješnosti kako bi alokacija proračunskih sredstava što jasnije odražavala prioritete i ciljeve Vladine politike.
Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013. - 2015.

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. pokazuje da Vlada Republike Hrvatske ima vrlo jasne ciljeve i viziju te da strateški upravlja razvojem Republike Hrvatske prepoznavanjem prioriteta te njihovom implementacijom preko konkretnih aktivnosti i projekata s mjerljivim rezultatima i učincima.

Provedba Strategije predviđena je kroz ostvarenje dvanaest općih ciljeva: 1. makroekonomska i gospodarska stabilnost, 2. optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva, 3. ravnomjerni regionalni razvoj, 4. jačanje socijalne pravednosti, 5. zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, 6. poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, 7. zaštita okoliša i prostorni razvoj, 8. konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor, 9. podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, 10. jačanje pravne države i vladavine prava, 11. održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini i 12. daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske i očuvanje nacionalnog identiteta.
Strateški plan Ministarstva financija 2013. - 2015.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), Ministarstvo financija je u lipnju 2012. godine izradilo Strateški plan Ministarstva financija za razdoblje 2013. - 2015.
Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2013.-2015.

Ministarstvo financija svake godine sastavlja uputu za izradu strateških planova sa svrhom osiguranja jednoobraznog i ujednačenog pristupa izradi strateških planova. Provedbom dosadašnjih ciklusa strateškog planiranja, a posebice analizom dostavljenih izvještaja, uočena je potreba za revidiranjem nekih od pokazatelja uspješnosti. Upravo će stoga u ciklusu strateškog planiranja za razdoblje 2013. - 2015. naglasak biti na revidiranju pokazatelja uspješnosti, a po potrebi i načina ostvarenja i/ili posebnih ciljeva. Također, nastavit će se rad na utvrđivanju rizika koji mogu utjecati na ostvarenje postavljenih ciljeva
Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012. - 2014.

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012. - 2014. utvrđuje prioritete i ciljeve čije će provođenje osigurati stabilno i sigurno okruženje za što brži oporavak društva i gospodarstva u cjelini od posljedica ekonomske krize.

Provedba Strategije predviđena je kroz ostvarenje dvanaest općih ciljeva: 1. makroekonomska i gospodarska stabilnost, 2. optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva, 3. ravnomjerni regionalni razvoj, 4. jačanje socijalne pravednosti, 5. zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, 6. poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, 7. zaštita okoliša i prostorni razvoj, 8. konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor, 9. podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih europskih destinacija, 10. jačanje pravne države i vladavine prava, 11. održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini i 12. daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Strategijom su obuhvaćeni i operativni programi koji se financiraju iz sredstava pretpristupnih programa Europske unije te je proširen obuhvat i na početak korištenja Kohezijskog i strukturnih fondova. Na ovaj način želi se i u samoj Strategiji naglasiti da su sredstva dobivena iz fondova Europske unije i programi koji se iz istih financiraju sastavni dio državnog proračuna. U narednom razdoblju ta će sredstva imati sve značajniji udio u financiranju javnih potreba zbog čega ih trebamo promatrati komplementarno s onim dijelom koji se financira iz izvornih proračunskih prihoda.
Strateški plan Ministarstva financija 2012. - 2014.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), Ministarstvo financija je u veljači 2012. godine izradilo Strateški plan Ministarstva financija za razdoblje 2012. - 2014. Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2012. - 2014.

Ministarstvo financija je i za treći ciklus strateškog planiranja za razdoblje 2012. - 2014. sastavilo Uputu za izradu strateških planova za navedeno razdoblje. Radi preglednosti i jednostavnosti iz ove su Upute izostavljeni dijelovi koji su bili važni za izradu strateških planova u prethodnim ciklusima strateškog planiranja i koji se neće značajnije mijenjati u ovom ciklusu.

Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije trebaju sukladno ovoj Uputi ažurirati strateške planove izrađene za razdoblje 2011. - 2013.
Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine

Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013. osigurava se kontinuitet provedbe strateških ciljeva svih resora utvrđenih prvom Strategijom.

Na sam sadržaj Strategije značajno je utjecao Program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, posebice u dijelu definiranja načina ostvarenja ključnih Vladinih ciljeva. Strategija je obuhvatila i operativne programe koji se financiraju iz sredstava pretpristupnih programa Europske unije te ukazala na početak korištenja Kohezijskog i strukturnih fondova.
Strateški plan Ministarstva financija 2011.-2013.

Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), Ministarstvo financija je u lipnju 2010. godine izradilo Strateški plan Ministarstva financija za razdoblje 2011.-2013.
Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2011. - 2013.Sukladno članku 23. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08) Ministarstvo financija je i za drugi ciklus izrade strateških planova (za razdoblje 2011. - 2013.) sastavilo Uputu koja osigurava jednoobrazan i ujednačen pristup izradi strateških planova svih tijela. Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije trebaju sukladno ovoj Uputi ažurirati strateške planove izrađene za razdoblje 2010. - 2012.
Strateško planiranje predstavlja onaj dio planiranja u okviru kojeg ministarstva i druga državna tijela definiraju svoje ciljeve i prioritete te načine koji će im omogućiti postizanje tih ciljeva u budućnosti. Odluke o strateškim ciljevima te načinima njihova postizanja donose se na najvišim upravljačkim razinama.
Strateški planovi za trogodišnje razdoblje sadrže viziju, misiju, opće i posebne ciljeve, načine ostvarivanja ciljeva, mjere procjene rezultata i sustav praćenja postizanja rezultata. Ne predstavljaju zamjenu za postojeće strateške dokumente i akte planiranja, već stvaraju poveznice između postojećih strateških dokumenata i proračuna.
Ova je Uputa namijenjena svim ustrojstvenim jedinicama (upravama/sektorima) unutar ministarstava i drugih državnih tijela, koje su odgovorne za formuliranje strateških pitanja.
Materijali s radionica o strateškom planiranju
Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. godine

Proces strateškog planiranja uveden je 2009. godine u naš proračunski sustav. Izrađeni su prvi strateški planovi i temeljem istih Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012. koju je Vlada usvojila u rujnu 2009. godine.
Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012. obuhvatila je dugoročne i sveobuhvatne planove svih resora: od pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi, prometa i prometne infrastrukture, znanosti i obrazovanja, vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnosti do kulture, zaštite prirode, okoliša i ostalih.
Objedinjujući ih na jednom mjestu, Strategija je pridonijela boljoj koordinaciji u procesu odlučivanja o ključnim pitanjima pojedinog resora i fiskalnih učinaka na proračun.
Uputa za izradu strateških planova za razdoblje 2010. - 2012.

Prvi su strateški planovi sastavljeni za razdoblje 2010. - 2012. i temeljem istih izrađena je Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012., koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 10. rujna 2009. godine.
Navedeni strateški planovi pripremljeni su u skladu s Uputom za izradu strateških planova za razdoblje 2010. - 2012.