Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Od 1. siječnja 2019. na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18), a Izmjene i dopune Zakona objavljene su u (Narodne novine, br. 83/23).

Ovim je Zakonom propisana obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obveznici predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija (ministarstva, državna tijela razine razdjela organizacijske klasifikacije, županije, gradovi i općine) Izjavu Ministarstvu financija predaju putem ovlaštenog pristupa aplikaciji "Jačanje fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola" na sljedećoj poveznici
 
Svi ostali obveznici Izjavu o fiskalnoj odgovornosti predaju nadležnoj instituciji na način kako su Izjavu predavali i u prethodnoj godini.

Čelnik Izjavom potvrđuje:

1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19) propisan je izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava. Uredbom je također propisan način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
  • naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije i
  • raspoloživih informacija o radu tijela.

Ako se u postupku utvrdi da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav unutarnjih kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava Izjava se daje na obrascu (Prilog 1.a).

Ako se u postupku utvrde slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava čelnik daje Izjavu na obrascu (Prilog 1b).

Izjava se daje na obrascu (Prilog 1b) i ako na temelju Upitnika nisu utvrđene slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, ali nalozi i preporuke koje je utvrdio Državni ured za reviziju ili vanjska revizija iz ranijih godina još nisu provedeni.

Izjava se daje na obrascu (Prilog 1b) i ako na temelju Upitnika nisu utvrđene slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, ako su nalozi i preporuke koje je utvrdio Državni ured za reviziju ili vanjska revizija iz ranijih godina provedeni, ali na temelju raspoloživih informacija (postupci pred nadležnim tijelima i druga saznanja) nije moguće potvrditi da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav unutarnjih kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Molimo da sva pitanja vezana za primjenu Uredbe dostavite na e-mail kontakt, a na iste će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Odgovori na sve upite bit će objavljeni na web stanicama Ministarstva financija www.mfin.hr.


Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu