Državni proračun 2023. godina

Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 29. studenoga 2022. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 145 od 13. prosinca 2022. godine.

Opći dio  
Posebni dio  
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu  
Obrazloženja državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu  
Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu  
Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu  
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 30. lipnja 2022. godine donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025. kojom se određuje proračunski okvir za razdoblje 2023. - 2025. kroz utvrđivanje visine rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visine manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2023. – 2025.  

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.

Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 14. studenoga 2022. godine donijela Odluku o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025. kojom je izmijenjena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2023. – 2025.  

Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. - 2025.