Državni proračun 2022. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 14. srpnja 2023. godine Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, br. 89/23).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine.

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 4. studenoga 2022. godine Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine (Narodne novine, br. 136/22).

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 4. studenoga 2022. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 131/22 od 8. studenoga 2022. godine.

Opći dio
Posebni dio
Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženja Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu
Prilozi uz Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 27. svibnja 2022. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 62/22 od 2. lipnja 2022. godine.
 
Opći dio
Posebni dio
Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženja Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu
Prilozi uz Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 8. prosinca 2021. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 140 od 21. prosinca 2021. godine.

Opći dio
Posebni dio
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženja državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu