Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Zbog potrebe jačanja neovisnost Odbora za fiskalnu politiku u skladu s odredbama Direktive Vijeća 2011/85/EU i jačanja uloge Odbora za fiskalnu politiku kao supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Hrvatski sabor donio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 156/13, u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sukladno kojoj je Povjerenstvo postalo drugo radno tijelo Hrvatskog sabora te je na taj način tijelo zaduženo za praćenje provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti odvojeno od Ministarstva financija, odnosno izvršne vlasti. Povjerenstvo je zamijenilo dosadašnji Odbor za fiskalnu politiku i preuzelo njegove zadaće.

Osnovna zadaća Povjerenstva je pratiti primjenu fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, koji je ujedno i predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, i šest članova iz redova Državnog ureda za reviziju, Ekonomskog instituta Zagreb, Instituta za javne financije, Hrvatske narodne banke, ekonomskih fakulteta i pravnih fakulteta. Članove Povjerenstva, kao svoje predstavnike, Odboru za financije i državni proračun predlažu navedene institucije, a oni se, izuzev predsjednika, imenuju od strane Hrvatskog sabora na prijedlog Odbora za financije i državni proračunu na razdoblje od pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja nakon isteka mandata.

Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku (Narodne novine, br. 30/14) od 28. veljače 2014. imenovani su članovi Povjerenstva u sastavu:

 
Odbor za fiskalnu politiku

Odbor za fiskalnu politiku osnovan je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku od 25. ožujka 2011., a rješenjem Vlade Republike Hrvatske imenovani su članovi Odbora za fiskalnu politiku u sastavu:

 • dr. sc. DANIJEL NESTIĆ, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb
 • dr. sc. VJEKOSLAV BRATIĆ, predstavnik Instituta za javne financije
 • dr. sc. ANTE ŽIGMAN, predstavnik Hrvatske narodne banke
 • mr. VESNA KASUM,dipl.oec predstavnik Državnog ureda za reviziju
 • prof. dr. sc. LAJOŠ ŽAGER, predstavnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • prof. dr. sc. NIKŠA NIKOLIĆ, predstavnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • prof. dr. sc. HRVOJE ARBUTINA, predstavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik Odbora za fiskalnu politiku je ministar financija Slavko Linić.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011. uvedena su fiskalna pravila u okviru kojih Vlada Republike Hrvatske utvrđuje i provodi svoju fiskalnu politiku.

Osnovna zadaća Odbora je razmatrati i procjenjivati primjenu fiskalnih pravila, odnosno:

 • razmatranje i procjena primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 • razmatranje i procjena primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna i prijedlogu izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
 • razmatranje i procjena primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • razmatranje i procjena dokumenata koje donosi Vlada Republike Hrvatske, a vezani su uz proces izrade državnog proračuna i projekcija
 • razmatranje i procjena mjera unapređenja učinkovitosti i održivosti sustava javnih financija

   
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 • Odluka o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku
 • Poslovnik o radu Odbora za fiskalnu politiku

Stajališta i priopćenja
Dokumenti na engleskom