Državni proračun 2024. godina

Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 30. studenoga 2023. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 149 od 14. prosinca 2023. godine.

Opći dio  
Posebni dio  
Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu  
Obrazloženja državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu  
Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu  
Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu  
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 9. studenoga 2023. godine donijela Odluku o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026. kojom je izmijenjena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024. - 2026.  

Odluka o izmjenama Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.
Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 30. lipnja 2023. godine donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026. kojom se određuje proračunski okvir za razdoblje 2024. - 2026. kroz utvrđivanje visine rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visine manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024. - 2026.

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2024. - 2026.