Javni dug

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Pravni i institucionalni okvir za upravljanje javnim dugom

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) propisuje zakonodavni i institucionalni okvir upravljanja javnim dugom. Njime je utvrđen obuhvat javnog duga, ciljevi upravljanja dugom, uvjeti i ovlasti zaduživanja te obveze izvještavanja.

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, koji se donosi svake godine i odnosi se na sljedeću proračunsku godinu, utvrđuje iznos novog zaduživanja, kao i obveza s osnove tekućih otplata duga središnjeg proračuna.

Obuhvat javnog duga

Zakon o državnom proračunu državni dug definira kao dug središnjeg proračuna, a javni dug kao dug općeg proračuna.

Središnji proračun je državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

Opći proračun je definiran kao središnji proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijski planovi izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ciljevi upravljanja javnim dugom

Osnovni ciljevi zaduživanja i upravljanja dugom su:
  • zadovoljavanje financijskih potreba države, uključujući podmirivanje dospjelih obveza
  • postizanje najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz prihvatljivu razinu rizika
  • promicanje razvoja domaćeg tržišta kapitala

Zaduživanje s ciljem osiguranja potreba za financiranjem utvrđenih državnim proračunom uz postizanje najnižeg troška financiranja provodi se putem:
  • aukcija trezorskih zapisa
  • kratkoročnih i dugoročnih kreditnih zaduženja
  • izdavanjem obveznica

Aukcije trezorskih zapisa

Ministarstvo financija izdaje trezorske zapise na aukcijama koje organizira u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa.

Aukcije trezorskih zapisa se održavaju u skladu s objavljenim godišnjim kalendarom izdavanja trezorskih zapisa.

Ministarstvo financija raspisuje aukciju trezorskih zapisa putem Bloomberg Aukcijskog Sustava (BAS) najkasnije dva radna dana prije održavanja aukcije. Poziv za sudjelovanje na aukciji trezorskih zapisa objavljuje se i na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

Ponudu za kupnju trezorskih zapisa sudionici na aukciji mogu poslati putem BAS-a u vremenskom periodu navedenom u Pozivu za sudjelovanje na aukciji. Ponude za kupnju trezorskih zapisa rangiraju se u skladu s visinom ponuđene diskontirane cijene, počevši od najviše prema najnižoj cijeni. Utvrđuje se najniža prihvatljiva diskontirana cijena te se u skladu s istom određuje jedinstvena prodajna cijena za cijelu seriju izdanja.

Nakon zaključivanja aukcije, rezultati aukcije se putem BAS-a elektronski šalju investitorima. Rezultati aukcije trezorskih zapisa, kao i Statistika aukcije, objavljuju se i na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

Izdavanje obveznica

Obveznice predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Republike Hrvatske, međusobno su ravnopravne i najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim obvezama Republike Hrvatske, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa.
Ministarstvo financija izdaje obveznice u skladu s godišnjim planom izdanja.

Izdavanje obveznica Republike Hrvatske se prema dosadašnjoj praksi provodilo putem sindikata domaćih banaka kao aranžera izdanja.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija donosi odluku o izdanju obveznica uz aranžere izdanja čija je ponuda bila najpovoljnija.
Sve izdane obveznice i trezorski zapisi Republike Hrvatske uvršteni su na uređeno tržište Zagrebačke burze.